OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

รายงานผลการดำเนินงาน


สรุปผลการดำเนินงาน | ประจำปีงบประมาณ 2562รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน
รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ 
  • รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2564 (ดาวน์โหลด pdf ขนาด 299 KB)
  • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ และข้อสรุปการดำเนินงาน ปัญหา-อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ปีงบประมาณ 2563 (ดาวน์โหลด pdf ขนาด 625 KB)
  • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ข้อสรุปจากการดำเนินงาน ปัญหา-อุปสรรค ปัจจัยสนับสนุนความสำเร็จ ปีงบประมาณ ปี 2562  (ดาวน์โหลด pdf ขนาด 1.5 MB)
รายงานผลการดำเนินงาน

รายงานผลสำรวจความพึงพอใจ

รายงานผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากร
รายงานสถิติการให้บริการ
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
  • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน) (ดาวน์โหลด pdf ขนาด 487 KB)
  • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ดาวน์โหลด pdf ขนาด 495 KB)
  • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ดาวน์โหลด pdf ขนาด 424 KB)
  • การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ดาวน์โหลด pdf ขนาด 1.4 MB)
  • การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ดาวน์โหลด pdf ขนาด 976 KB)
  • การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ดาวน์โหลด pdf ขนาด 1.5 MB)
  • รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ดาวน์โหลด pdf ขนาด 1.0 MB) 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม