OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

รายงานผลการดำเนินงาน


สรุปผลการดำเนินงาน | ประจำปีงบประมาณ 2562รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน
รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ 
รายงานผลการดำเนินงาน

รายงานผลสำรวจความพึงพอใจ

รายงานผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากร
รายงานสถิติการให้บริการ
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
 • รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ดาวน์โหลด pdf ขนาด 264 KB)
 • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ดาวน์โหลด pdf ขนาด 219 KB)
 • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ดาวน์โหลด pdf ขนาด 152 KB)
 • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ดาวน์โหลด pdf ขนาด 495 KB)
 • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ดาวน์โหลด pdf ขนาด 424 KB)
 • การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ดาวน์โหลด pdf ขนาด 1.4 MB)
 • การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ดาวน์โหลด pdf ขนาด 985 KB)
 • การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ดาวน์โหลด pdf ขนาด 1.4 MB)
 • การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ดาวน์โหลด pdf ขนาด 976 KB)
 • การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ดาวน์โหลด pdf ขนาด 1.5 MB)
 • รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ดาวน์โหลด pdf ขนาด 1.0 MB) 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม