OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ส่วนงานกลาง :
สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (สบร.)

69/18-19 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ชั้น 18 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
02 105 6556

หน่วยงานภายใน :
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.)

4 ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200


02 225 2775

สถาบันอุทยานการเรียนรู้ (สอร.)

อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 17 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
02 264 5966

ช่องทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

E-Mail : express@okmd.or.th

ช่องทางไปรษณีย์

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

69/18-19 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ชั้น 18
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เรื่องร้องเรียน