OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

รายงานผลการร้องเรียน

รายงานการเผยแพร่ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน
ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2565 ถึงเดือน กันยายน 2566
สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

ดาวน์โหลดเอกสารรายงานผลการร้องเรียน "เดือน ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566" (pdf ขนาด 101 KB)

รายงานการเผยแพร่ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน
ตั้งแต่เดือน เมษายน 2565 ถึงเดือน กันยายน 2565
สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

ดาวน์โหลดเอกสารรายงานผลการร้องเรียน "เดือน เม.ย. 2565 - ก.ย. 2565" (pdf ขนาด 130 KB)

รายงานการเผยแพร่ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน
ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2565
สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

ดาวน์โหลดเอกสารรายงานผลการร้องเรียน "เดือน ต.ค. 2564 - มี.ค. 2565" (pdf ขนาด 444 KB)

รายงานการเผยแพร่ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน
ตั้งแต่เดือน เมษายน 2564 ถึงเดือน กันยายน 2564
สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

ดาวน์โหลดเอกสารรายงานผลการร้องเรียน "เดือน เม.ย. 2564 - ก.ย. 2564" (pdf ขนาด 128 KB)

รายงานการเผยแพร่ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน
ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2563 ถึงเดือน มีนาคม 2564
สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

ดาวน์โหลดเอกสารรายงานผลการร้องเรียน "เดือน ต.ค. 2563 - มี.ค. 2564" (pdf ขนาด 41 KB)

รายงานการเผยแพร่ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน
ตั้งแต่เดือน เมษายน 2563 ถึงเดือน กันยายน 2563
สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

ดาวน์โหลดเอกสารรายงานผลการร้องเรียน "เดือน เม.ย. 2563 - ก.ย. 2563" (pdf ขนาด 41 KB)

รายงานการเผยแพร่ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน
ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2563
สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

ดาวน์โหลดเอกสารรายงานผลการร้องเรียน "เดือน ต.ค. 2562 - มี.ค. 2563" (pdf ขนาด 111 KB)

รายงานการเผยแพร่ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน
ตั้งแต่เดือน เมษายน 2562 ถึงเดือน กันยายน 2562
สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

ดาวน์โหลดเอกสารรายงานผลการร้องเรียน "เดือน เม.ย. 2562 - ก.ย. 2562" (pdf ขนาด 78 KB)

รายงานการเผยแพร่ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน
ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือน มีนาคม 2562
สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

ดาวน์โหลดเอกสารรายงานผลการร้องเรียน "เดือน ต.ค. 2561 - มี.ค. 2562" (pdf ขนาด 41 KB)

รายงานการเผยแพร่ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน
ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2560 ถึงเดือน กันยายน 2561
สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

ดาวน์โหลดเอกสารรายงานผลการร้องเรียน "เดือน ต.ค. 2560 - ก.ย. 2561" (pdf ขนาด 44 KB)

รายงานการเผยแพร่ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน
ตั้งแต่เดือน กันยายน 2560 ถึงเดือน ธันวาคม 2560
สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

ดาวน์โหลดเอกสารรายงานผลการร้องเรียน "เดือน ก.ย. 2560 - ธ.ค. 2560" (pdf ขนาด 368 KB)

รายงานการเผยแพร่ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน
ตั้งแต่เดือน เมษายน 2560 ถึงเดือน สิงหาคม 2560
สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

ดาวน์โหลดเอกสารรายงานผลการร้องเรียน "เดือน เม.ย. 2560 - ส.ค. 2560" (pdf ขนาด 79 KB)

รายงานการเผยแพร่ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน
ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2559 ถึงเดือน มีนาคม 2560
สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

ดาวน์โหลดเอกสารรายงานผลการร้องเรียน "เดือน พ.ค. 2559 - มี.ค. 2560" (pdf ขนาด 739 KB)

รายงานการเผยแพร่ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2559
สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

ดาวน์โหลดเอกสารรายงานผลการร้องเรียน "1 ต.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559" (pdf ขนาด 83 KB)
เรื่องร้องเรียน