มหกรรมความรู้ "OKMD Knowledge Festival"

การพัฒนาความคิดเพิ่มความรู้และสร้างสรรค์ภูมิปัญญาให้แก่ประชาชน โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้สาธารณะ ได้จัดงานมหกรรมความรู้ขึ้นในทุกปี ภายใต้หัวข้อ "ความรู้คือโอกาส : Knowledge is Opportunity" เพื่อให้เป็นเวทีรวมองค์ความรู้และกิจกรรมการเรียนรู้ใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมไทย