OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

เพื่อหารือถึงแนวทางในการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของประชาชนร่วมกัน

รายละเอียดเพิ่มเติม

เพื่อร่วมหารือถึงแนวทางความร่วมมือในการสื่อสารและพัฒนาเนื้อหาองค์ความรู้และทักษะที่จำเป็นในสาขาต่างๆ ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผอ. OKMD นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ OKMD, TK Park และ Museum Siam ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ สบร. 5 ปี (2565 – 2570)

รายละเอียดเพิ่มเติม

สนับสนุนแนวคิด “อยากรู้ต้องได้รู้” และเท่าทันทุกระบวนการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผอ. OKMD นำคณะผู้บริหารเข้าเยี่ยมคารวะ รศ. ดร.วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อำนวยการ ส.ส.ท. หรือ Thai PBS พร้อมทั้งหารือถึงแนวทางความร่วมมือ และการมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์และหลอมรวมเนื้อหาองค์ความรู้ในสาขาต่างๆ

รายละเอียดเพิ่มเติม

เพื่อตรวจสอบความเสียหายจากเหตุน้ำท่วม จ.ภูเก็ต และหาแนวทางบริหารจัดการเพื่อป้องกันพื้นที่มิให้ได้รับผลกระทบหากเกิดภัยน้ำท่วมขึ้นอีกในอนาคต

รายละเอียดเพิ่มเติม

โดยมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาสูงสุด ประเภทองค์การมหาชน จากพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

รายละเอียดเพิ่มเติม

พร้อมทั้งหารือถึงแนวทางความร่วมมือในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ และการส่งเสริมประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ในสาขาต่างๆ ได้โดยสะดวกทั่วถึงและต้นทุนต่ำ

รายละเอียดเพิ่มเติม

OKMD จัดงาน Open House เปิดแผนงานสอดรับนโยบายการพัฒนาคนสำหรับโลกยุคใหม่ มุ่งขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยระบบนิเวศแห่งการเรียนรู้ (Knowledge Ecosystem)

รายละเอียดเพิ่มเติม


Pages: 1 2 3 4 5 ... 20 Next

ข่าวและกิจกรรม