OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

สถิติสร้างสรรค์

Global trends in world trade of creative goods and services

ภายใต้สภาวการณ์การแข่งขันของโลก ที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญต่อคุณภาพและความแตกต่างของสินค้าและบริการ ทำให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องให้ความสนใจมากขึ้นในการสร้างสรรค์ความแตกต่างที่มีคุณค่าในสายตาของผู้บริโภคในทุกระดับ

อ่านเพิ่มเติม