Modern Thai Silk


VDO สัมภาษณ์ผู้ประกอบการแฟชั่น

โครงการไหมไทยร่วมสมัย เป็นโครงการที่ริเริ่มโดยสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ สบร. ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักนายกรัฐมนตรี มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมไหมไทยให้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มสูงขึ้น โดยการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ ผู้ผลิต และนักออกแบบที่เกี่ยวข้องกับผ้าไหมไทยได้เรียนรู้ เข้าใจถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์

ดูรายละเอียด
กลุ่มรายชื่อผู้ประกอบการผ้าไหม