แนวทางการออกแบบไหมไทยร่วมสมัย

แนวทางการออกแบบไหมไทยร่วมสมัย สำหรับผู้ประกอบการ

การศึกษาวิจัยพฤติกรรมการบริโภคไหมไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศ นำข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัยมาวิเคราะห์และสังเคราะห์จนได้อัตลักษณ์ ของไหมไทย ข้อจำกัดการใช้ไหมไทย และโอกาสทางธุรกิจของไหมไทย ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถศึกษา และนำไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ทั้งในเชิงธุรกิจ และในเชิงวิชาการสำหรับลูกค้าธุรกิจ
ดูรายละเอียด

แนวทางการออกแบบไหมไทยร่วมสมัย สำหรับบุคคลทั่วไป

หนังสือ Modern Thai Silk ไหมไทยร่วมสมัยฉบับนี้ ได้รวบรวมเนื้อหาอันเป็นสาระสำคัญของไหมไทยร่วมสมัยไว้ สำหรับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมไปถึงผู้ที่สนใจในเรื่องไหมไทยร่วมสมัย
ดูรายละเอียด