OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ปฏิทินกิจกรรม

พบกับกิจกรรมเสริมสร้างความรู้เพื่อกระตุกต่อมคิดตลอดทั้งปี 2567พฤษภาคม

ไม่มีกิจกรรม

มิถุนายน

ไม่มีกิจกรรม

กรกฎาคม

ไม่มีกิจกรรม

สิงหาคม

ไม่มีกิจกรรม

กันยายน

ไม่มีกิจกรรม

ตุลาคม

ไม่มีกิจกรรม

พฤศจิกายน

ไม่มีกิจกรรม

ธันวาคม

ไม่มีกิจกรรม
กิจกรรมที่น่าสนใจประจำเดือนนี้
01 มีนาคม 2567
เวลา: 13.00 – 16.30 น.

สัมมนา โมเดลเศรษฐกิจ BCG : โอกาสทางธุรกิจ (Bio-Circular-Green Economy Model : Business Opportunities)

สถานที่: อุทยานการเรียนรู้ (TK Park) ซั้น 8 ศูนย์การค้า Central World
รายละเอียดเพิ่มเติม
กิจกรรมที่น่าสนใจประจำเดือนนี้