OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

เชิญคุณส่งความสุขกับปฏิทินและ  E-card สุดน่ารักจาก okmd 

รายละเอียดเพิ่มเติม

การเผยแพร่ข้อมูลและสาระความรู้ที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย EEC และอุตสาหกรรมไทย ผ่านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ภายใต้คณะกรรมการบูรณาการฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม

เชิญคุณส่งความสุขกับปฏิทินและ  E-card สุดน่ารักจาก okmd 

รายละเอียดเพิ่มเติม

รู้ทันโลกใหม่ สร้างโอกาสใหม่ รับมือความท้าทายใหม่ ด้วยมุมมองใหม่  กับหลักสูตรผู้บริหารด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ รุ่นที่ 6 “EXCET-The Millennials” หัวข้อ “เศรษฐกิจความรู้: มุมมองใหม่ในโลกแห่งอนาคต”

รายละเอียดเพิ่มเติม

แผนยุทธศาสตร์การบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานพัฒนาและบูรณาการพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาศักยภาพคนไทยทุกช่วงวัย ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

แบบฟอร์มฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ เพื่อรวบรวมฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ของหน่วยงานภายใต้คณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ ในการพัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ให้เป็นปัจจุบันและมีประโยชน์ต่อการส่งเสริมการเรียนรู้และการท่องเที่ยวของประเทศ

รายละเอียดเพิ่มเติมดาวน์โหลด ของ OKMD