OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

OKMD แนะนำหนังสือดี

กระตุกต่อมคิด


"เข็ม"
ผลการสำรวจการอ่านของประชากร พ.ศ. 2561 ข้อสังเกต และการรวบรวมวิเคราะห์ปรากฏการณ์สำคัญในโลกการอ่านของไทย ทั้งห้องสมุด ร้านหนังสือ นิตยสารและสื่อออนไลน์
Fast Forward Book
หนังสือที่รวบรวมองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและธุรกิจสร้างสรรค์