อยากรู้-อยากเห็น 19 ปีแห่งการสร้างสรรค์ความรู้ให้สังคมไทยของ OKMD


อยากรู้-อยากเห็น

นิตยสาร OKMD | เพิ่มพูนความรู้ | สร้างสรรค์ภูมิปัญญา
19 ปีแห่งการสร้างสรรค์ความรู้ให้สังคมไทยของ OKMD สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

19 ปีแห่งการสร้างสรรค์ความรู้ให้สังคมไทยของ OKMD