OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

รู้จัก BBL

ความเป็นมา

งานพัฒนาสมองเพื่อการเรียนรู้เป็นแผนงานของสำนักโครงการและจัดการความรู้ ที่รับถ่ายโอนองค์ความรู้และกระบวนการจัดการความรู้มาจากโครงการการจัดการเรียนรู้ตามหลักพัฒนาการสมอง


ซึ่งได้ดำเนินการวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง (BBL) ในโรงเรียนนำร่อง BBL 12 แห่ง ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 - 2555 โดยได้นำองค์ความรู้ด้าน Brain-Based Learning (BBL) จากการศึกษาในต่างประเทศมาปรับใช้ในบริบทของไทย


ผ่านงานวิจัยพัฒนาและปฏิบัติการในโรงเรียนทั้ง 12 แห่ง ซึ่งได้ทดสอบแนวทางการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา การบริหารจัดการ การจัดสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง เป็นเบื้องต้น ซึ่งต่อมาพัฒนาเป็นต้นแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมองสำหรับเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา และได้ขยายผลไปยังโรงเรียนเครือข่ายในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 943 แห่ง โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 258 แห่ง และโรงเรียนในสังกัดเอกชนกว่า 50 แห่ง และได้ขยายกลุ่มเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมองไปสู่ทุกช่วงวัย ได้แก่ วัยรุ่น วัยทำงาน และผู้สูงวัย โดยได้ศึกษารวบรวมและสังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับสมองไปยังกลุ่มเด็กวัยรุ่น วัยทำงาน และผู้สูงวัย เพื่อนำแนวทางที่ได้ไปทดลองใช้ในการจัดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมองสำหรับคนแต่ละช่วงวัย และขยายผลองค์ความรู้และแนวปฏิบัติสู่ทุกภาคส่วนของสังคมไทย จากครอบครัว สู่สถานศึกษา สู่สถานประกอบการณ์ และตลอดไปจนถึงชุมชน ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่มีศักยภาพเข้มแข็งอย่างยั่งยืน


งานพัฒนาสมองเพื่อการเรียนรู้มุ่งเน้นดำเนินการตามยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนงานจัดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง 4 ยุทธศาสตร์ดังนี้


 1. ทบทวนองค์ความรู้เดิม และสังเคราะห์องค์ความรู้ใหม่ ที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมองของคนทุกช่วงวัย
 2. สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานทางวิชาการ และหน่วยปฏิบัติที่มีศักยภาพ
 3. หนุนเสริมหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้นำการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมองไปประยุกต์ใช้
 4. แสวงหาแนวร่วมจากสาธารณชนผ่านช่องทางสื่อสารสาธารณะที่หลากหลาย

นำไปสู่การร่วมมือกับภาคีเครือข่ายที่หลากหลาย โดยมีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาและการขยายแนวคิดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง กับหน่วยงานเครือข่ายทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน จำนวน 8 หน่วยงาน ประกอบด้วย


 1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
 2. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
 3. สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
 4. สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
 5. สมาคมครอบครัวศึกษาแห่งประเทศไทย
 6. สมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 7. กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
 8. โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

BBL คืออะไรBrain-Based Learning