OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

มัลติมีเดีย

สนามเด็กเล่นที่ใช้หลักการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง หรือ Brain - based Learning (BBL) มาออกแบบและสร้างขึ้นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการและทักษะการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยถึง 9 ขวบ
เมื่อเทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและมีบทบาทมากขึ้น จะทำอย่างไรให้เด็กๆ ใช้เทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทัน และชาญฉลาด
ทำความรู้จัก เข้าใจแนวทางจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ ร่วมวิเคราะห์ สร้างสรรค์คำตอบให้กับการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 เพื่อนำไปใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม
“การสร้างเยาวชนของชาติ เพื่อตอบโจทย์อนาคต” ค้นพบความหมายและความสำคัญของ การพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital Development) จากหลากมุมมองของผู้มีส่วนในการวางรากฐานการสร้างเยาวชนของชาติให้เติบโตขึ้นเป็นทุนมนุษย์ที่ทรงคุณค่าในอนาคต
สำหรับเด็กปฐมวัย “เล่น คือ เรียน” สนามเด็กเล่น BBL “เล่นตามรอยพระยุคลบาท” เป็นพื้นที่ที่ได้รับการออกแบบสภาพแวดล้อมทางกายภาพและกิจกรรมให้สอดคล้องกับหลักการพัฒนาสมองเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านการเล่นที่สนุกสนานและเติบโตอย่างสมวัย
สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยต่อการเล่นและเรียนรู้ควรประกอบด้วย เครื่องเล่นที่เสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สติปัญญา ภาษา ความคิดสร้างสรรค์ และปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้าง ภายใต้กฎ กติกา ที่ไม่หละหลวม หรือจำกัดกรอบเข้มงวดเกินไป
สนามเด็กเล่น ไม่เพียงมีไว้เพื่อการเล่นเท่านั้น แต่สามารถจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการรอบด้าน เช่น การเล่นปีนป่าย ฝึกว่ายน้ำ อ่านหนังสือ เล่านิทาน เล่นบทบาทสมมติ ศิลปะ ดนตรี วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ตลาดนัดขายของ รวมถึงการเกษตรและเศรษฐกิจพอเพียง

Pages: 1 2 3 4 5 Next

Brain-Based Learning