OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

มัลติมีเดีย

การมีส่วนร่วมของครอบครัว  โรงเรียน และชุมชน ส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กอย่างมาก
ต้องรู้เท่าทันและปรับตัวเพื่อเตรียมลูกให้รับมือกับสังคมปัจจุบันให้ทันท่วงที
หนังสือเล่มแรกของลูกมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้และพัฒนาการทางภาษาเมื่อเด็กเติบโตขึ้น
สื่อการเรียนรู้มีความสำคัญต่อการจัดการเรียนรู้ของสมอง
การจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อให้เกิดการเรียนรู้ย่อมช่วยให้สมองรับข้อมูลได้หลากหลายช่องทางมากขึ้น
สมองไม่ได้เรียนรู้แบบสะเปะสะปะ แต่มีรูปแบบและขั้นตอน ดังนั้น การเทความรู้ลงไปในคราวเดียวย่อมไม่สอดคล้องกับการเรียนรู้ของสมอง
การจัดประสบการณ์ให้เด็กได้เรียนรู้หลายรูปแบบ จะช่วยให้เด็กค้นพบความถนัดในการเรียนรู้ได้เร็วขึ้น
รู้จักกับหลักการ BBL หรือ  Brain-Based Learning

Pages: Prev. 1 2 3 4 5 Next

Brain-Based Learning