OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

มัลติมีเดีย

พ่อแม่มีบทบาทสำคัญต่อการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาวัยรุ่น พ่อแม่จึงต้องเข้าใจก่อนว่า ลูกวัยรุ่นนั้นไม่เหมือนกับลูกเล็กๆ ที่พ่อแม่เคยดูแลในช่วงปฐมวัย
สมองของเขากำลังมีการเติบโตและเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลต่อความคิดและพฤติกรรม  กระบวนการพัฒนาสมองวัยรุ่นต้องเข้าใจส่วนประกอบที่แตกต่างกันในสมองของวัยรุ่น การจัดสภาพแวดล้อมมีอิทธิพลต่อกิจกรรม
ในการใช้แนวทางการจัดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมองวัยรุ่น ครูจำเป็นจะต้องเข้าใจธรรมชาติและพัฒนาการสมองของวัยรุ่น  ที่สำคัญไม่มีแนวการจัดการเรียนการสอนหรือการจัดการเรียนรู้แบบสูตรสำเร็จที่จะสร้างให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้เต็มที่
เรียนรู้สิ่งที่รัก รักในสิ่งที่เรียนรู้ การเลี้ยงดูลูกวัย (7 - 10 ปี) ตามหลักการพัฒนาสมอง
อยากรู้จริง ต้องลองทำ การเลี้ยงดูลูกวัย (3 - 6 ปี) ตามหลักการพัฒนาสมอง
เรียนรู้ได้ดี เมื่อไม่รู้ตัว การเลี้ยงดูลูกวัย (0 – 2 ปี) ตามหลักการพัฒนาสมอง
เมื่อสมองรับรู้ถึงความสามารถของตนเอง จะนำไปสู่การปรับปรุงเติมแต่งแก้ไข หรือท้าทายให้เกิดการเรียนรู้ในระดับที่ซับซ้อนขึ้น
เปิดโลกทัศน์ของเด็กให้กว้างขึ้นด้วยการนำเด็กไปรู้จักกับแหล่งเรียนรู้ใกล้ตัว

Pages: Prev. 1 2 3 4 5 Next

Brain-Based Learning