OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ครูแบบไหนวัยรุ่นชอบ

4399

ในการใช้แนวทางการจัดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมองวัยรุ่น ครูจำเป็นจะต้องเข้าใจธรรมชาติและพัฒนาการสมองของวัยรุ่น ที่สำคัญไม่มีแนวการจัดการเรียนการสอนหรือการจัดการเรียนรู้แบบสูตรสำเร็จที่จะสร้างให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้เต็มที่


การเรียนรู้ที่ดีที่สุดต้องใช้หลากหลายวิธีการผสมผสาน มีกระบวนการกระตุ้นการเรียนรู้ที่ตอบสนองความสนใจและต้องท้าทายความกระหายใคร่รู้ของผู้เรียนที่จะมีความหมายกับการเรียนรู้ถึงร้อยละ 90 ขึ้นไป ซึ่งก็จะเปลี่ยนการเรียนการสอนแบบให้ผู้เรียนเป็นเพียงผู้รับ (Passive) มาสู่การเรียนรู้ที่สร้างความตื่นตัว (Active) โดยเฉพาะกับช่วงวัยรุ่นที่ต้องการกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นกิจกรรมท้าทาย สร้างแรงบันดาลใจ มีรางวัลดึงดูด ซึ่งจำเป็นต้องมีการออกแบบให้ตอบสนองต่อความสนใจของวัยรุ่นและเน้นให้วัยรุ่นได้มีประสบการณ์ตรงจากสิ่งท้าทายเหล่านี้ตามหลักการพัฒนาสมองวัยรุ่น


มัลติมีเดียอื่นๆ

สนามเด็กเล่น OKMD

สนามเด็กเล่น OKMD

สนามเด็กเล่นที่ใช้หลักการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง หรือ Brain - based Learning (BBL) มาออกแบบและสร้างขึ้นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการและทักษะการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยถึง 9 ขวบ
เด็กกับเทคโนโลยี ความพอดีอยู่ทีไหน

เด็กกับเทคโนโลยี ความพอดีอยู่ทีไหน

เมื่อเทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและมีบทบาทมากขึ้น จะทำอย่างไรให้เด็กๆ ใช้เทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทัน และชาญฉลาด
ทิศทางใหม่ของการจัดการเรียนรู้

ทิศทางใหม่ของการจัดการเรียนรู้

ทำความรู้จัก เข้าใจแนวทางจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ ร่วมวิเคราะห์ สร้างสรรค์คำตอบให้กับการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 เพื่อนำไปใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม

Brain-Based Learning