OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน


  • คู่มืองานบริการแหล่งเรียนรู้ของ สบร.

    คู่มืองานด้านบริการในแหล่งเรียนรู้ของสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ สบร. จัดทำขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางและข้อมูลที่สำคัญในการให้บริการและการรับบริการกล่าวคือเป็นคู่มือสำหรับประชาชนหรือผู้ใช้บริการที่เป็นสมาชิกและทั่วไป เพื่อให้งานบริการมีประสิทธิภาพ คุณภาพ และประสิทธิผลบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายการให้บริการ

    (ดาวน์โหลดเอกสาร pdf ขนาด 442 KB)


  • มาตรฐานการปฏิบัติงานการสมัครสมาชิกและการเข้าชมนิทรรศการ งานบริการแหล่งเรียนรู้ ของ สบร.  

    จัดทำขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ประชาชน และเจ้าหน้าที่ในแหล่งเรียนรู้เข้าใจ ขั้นตอน ระยะเวลา การสมัครสมาชิกและการเข้าชมนิทรรศการ ในงานบริการแหล่งเรียนรู้ของ สบร. ทั้ง 2 แหล่ง ได้แก่สถาบันอุทยานการเรียนรู้ (สอร.) หรือ TK park  และสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) หรือมิวเซียมสยาม โดยดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน รวมทั้งเพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นธรรม ไม่เป็นการเลือกปฏิบัติ และผู้มาใช้บริการได้รับบริการอย่างเสมอภาค  อีกทั้งสร้างความโปร่งใสและตรวจสอบได้

    (ดาวน์โหลดเอกสาร pdf ขนาด 1.3 MB)