OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
รายงานผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง