OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ทิศทางและนโยบายการดำเนินงานของผู้อำนวยการ สบร.


โดย ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)  หรือ OKMD มีบทบาทภารกิจสำคัญในการพัฒนา “พื้นที่เรียนรู้ต้นแบบ” ให้มีความทันสมัย เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ส่งเสริมการอ่าน รวมทั้งกระตุ้นความอยากรู้ และพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้แก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย เพื่อรองรับสังคมยุคใหม่ที่กำลังก้าวเข้าสู่ยุคศตวรรษที่ 21 ซึ่งเต็มไปด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและเป็นโลกที่ไร้พรมแดน 

โดยในปี พ.ศ. 2566 เป็นต้นไปนี้ สังคมไทยของเรากำลังจะก้าวเข้าสู่โลกที่เต็มไปด้วยกระบวนการเรียนรู้ผ่าน Digital Platform และ Social Media แบบเต็มรูปแบบ OKMD จึงมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาให้เกิดแหล่งเรียนรู้บนแพลตฟอร์มออนไลน์และออนไซต์ เพื่อให้ประชาชนสามารถเลือกการเข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆ ได้โดยสะดวกทั่วถึงและต้นทุนต่ำ ซึ่งจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม รวมทั้งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพของประชาชนในภาพรวม ให้ก้าวทันกับโลกยุคใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

การ “กระตุกต่อมคิด กระตุ้นความอยากรู้” จะทำให้สังคมไทยสามารถก้าวสู่การเป็น “สังคมอุดมปัญญา” หรือ “Knowledge Society” จึงจะเป็นฐานสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในโลกยุคใหม่ที่ไร้รอยต่อ และไม่มีพรมแดนแห่งการเรียนรู้แลกเปลี่ยนอีกต่อไป พร้อมกันนี้ OKMD ยังมุ่งเน้นการขับเคลื่อนงานให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน โดยการพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยและส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ซึ่งมีเป้าหมายในการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

  1. พัฒนา Knowledge Ecosystem หรือระบบการเรียนรู้สาธารณะรูปแบบใหม่ของประเทศ ซึ่งเป็นงานสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบการเรียนรู้ออนไลน์และการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้
  2. สร้างสรรค์องค์ความรู้และเผยแพร่ความรู้ให้แก่ประชาชนผ่านต้นแบบการเรียนรู้ดิจิทัลแพลตฟอร์มในช่องทางที่หลากหลาย เพื่อให้เข้าถึงประชาชนได้ทุกที่ทุกเวลา
  3. พัฒนาทักษะและกระบวนการเรียนรู้ ให้แก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย เพื่อส่งเสริมให้เกิดทักษะของ “ความอยากรู้” ที่หลากหลาย
  4. ส่งเสริมการขยายพื้นที่การเรียนรู้ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยในทศวรรษหน้า
  5. บริหารจัดการเครือข่ายการเรียนรู้และพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ในรูปแบบที่หลากหลาย การอบรมบุคลากรหน่วยงานเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดต่างๆ 

ทั้งนี้ OKMD จะขับเคลื่อนองค์กรโดยใช้กลไกของหน่วยงานย่อย 2 หน่วย ได้แก่ TK Park และ Museum Siam รวมทั้งจะมีการพัฒนาต้นแบบแหล่งเรียนรู้ใหม่ๆ และเป็นช่องทางความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจะปรับรูปแบบการบริหารองค์กร โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยบูรณาการและประสานการทำงานกับเครือข่ายอย่างไร้รอยต่อต่อไป

นโยบายขององค์กรและนโยบายผู้บริหาร

ประกาศสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของ สบร. (ดาวน์โหลด pdf ขนาด 745.23 KB)
ประกาศเรื่องนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ดาวน์โหลด pdf ขนาด 328 KB)
ประกาศเรื่องนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ดาวน์โหลด pdf ขนาด 286 KB)
ประกาศเรื่องนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ดาวน์โหลด pdf ขนาด 378 KB)

แผนการดำเนินงาน

แผนยุทธศาสตร์
แผนยุทธศาสตร์ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2559-2561 (ดาวน์โหลด pdf ขนาด 733 KB)
แผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2562-2565 (ดาวน์โหลด pdf ขนาด 970 KB)
แผนยุทธศาสตร์ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563-2565 (ดาวน์โหลด pdf ขนาด 721 KB)
แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566-2570 (ดาวน์โหลด pdf ขนาด 1.1 MB)
แผนปฏิบัติการ
แผนปฏิบัติการระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563-2565 (ดาวน์โหลด pdf ขนาด 1.5 MB)
แผนงานและงบประมาณประจำปี
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560 (ดาวน์โหลด pdf ขนาด 14.69 MB)
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561 (ดาวน์โหลด pdf ขนาด 23 MB)
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562 (ดาวน์โหลด pdf ขนาด 20.56 MB)
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 (ดาวน์โหลด pdf ขนาด 7.1 MB)
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 (ดาวน์โหลด pdf ขนาด 23.6 MB)
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 (ดาวน์โหลด pdf ขนาด 24.6 MB)
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 (ดาวน์โหลด pdf ขนาด 20.1 MB)
แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan: BCP)
แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan: BCP) ของ สบร.

แผนงานอื่นๆ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ดาวน์โหลด pdf ขนาด 1 MB)
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ดาวน์โหลด pdf ขนาด 1.1 MB)
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ดาวน์โหลด pdf ขนาด 1.07 MB)
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ดาวน์โหลด pdf ขนาด 1.1 MB)
แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ดาวน์โหลด pdf ขนาด 1.0 MB)
แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ดาวน์โหลด pdf ขนาด 0.9 MB)
​แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ดาวน์โหลด pdf ขนาด 10.8 MB)
แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ดาวน์โหลด pdf ขนาด 6.7 MB)
แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ดาวน์โหลด pdf ขนาด 713 KB)

นโยบายและแผนที่เกี่ยวข้อง

แผนพัฒนาองค์กรและบุคลากร สบร. ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567) (ดาวน์โหลด pdf ขนาด 15.6 MB)