OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ทิศทางและนโยบายการดำเนินงานของผู้อำนวยการ สบร.

โดย นายอธิปัตย์ บำรุง

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)  หรือ สบร. มีบทบาทภารกิจสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้สาธารณะ เพื่อยกระดับศักยภาพของคนไทย ผ่านการให้บริการความรู้ในแหล่งเรียนรู้ต้นแบบที่มีความทันสมัย มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรทุนมนุษย์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 

โดยในปี พ.ศ. 2564 – 2565 สบร. จะมุ่งเน้นการขับเคลื่อนงานให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน โดยการพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยและส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ซึ่งมีเป้าหมายในการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

  • พัฒนาระบบการเรียนรู้สาธารณะรูปแบบใหม่ของประเทศ ซึ่งเป็นงานสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบการเรียนรู้ออนไลน์และการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้
  • ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่แห่งการเรียนรู้ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศในทศวรรษหน้า
  • บริหารจัดการเครือข่ายการเรียนรู้และพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ในรูปแบบที่หลากหลาย การอบรมบุคลากรหน่วยงานเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดต่างๆ 
  • สร้างสรรค์องค์ความรู้และเผยแพร่ความรู้ให้แก่ประชาชนผ่านต้นแบบการเรียนรู้ดิจิทัลแพลตฟอร์มในช่องทางที่หลากหลาย เพื่อให้เข้าถึงประชาชนได้ทุกที่ทุกเวลา
  • พัฒนาทักษะและกระบวนการเรียนรู้ พัฒนาทางด้านพหุปัญญาให้แก่เด็กและเยาวชนได้มีทักษะความรู้ที่หลากหลาย
  • พัฒนาธุรกิจชุมชน/ฐานราก ให้ได้มีโอกาสในการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ เพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าและการบริการให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้น    

นโยบายขององค์กรและนโยบายผู้บริหาร

ประกาศสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของ สบร. (ดาวน์โหลด pdf ขนาด 745.23 KB)
ประกาศเรื่องนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ดาวน์โหลด pdf ขนาด 328 KB)
ประกาศเรื่องนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ดาวน์โหลด pdf ขนาด 286 KB)
ประกาศเรื่องนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ดาวน์โหลด pdf ขนาด 378 KB)

แผนการดำเนินงาน

แผนยุทธศาสตร์
แผนยุทธศาสตร์ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2559-2561 (ดาวน์โหลด pdf ขนาด 733 KB)
แผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2562-2565 (ดาวน์โหลด pdf ขนาด 970 KB)
แผนยุทธศาสตร์ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563-2565 (ดาวน์โหลด pdf ขนาด 721 KB)
แผนปฏิบัติการ
แผนปฏิบัติการระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563-2565 (ดาวน์โหลด pdf ขนาด 1.5 MB)
แผนงานและงบประมาณประจำปี
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560 (ดาวน์โหลด pdf ขนาด 14.69 MB)
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561 (ดาวน์โหลด pdf ขนาด 23 MB)
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562 (ดาวน์โหลด pdf ขนาด 20.56 MB)
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 (ดาวน์โหลด pdf ขนาด 7.1 MB)
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 (ดาวน์โหลด pdf ขนาด 23.6 MB)
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 (ดาวน์โหลด pdf ขนาด 24.6 MB)
แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan: BCP)
แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan: BCP) ของ สบร.

แผนงานอื่นๆ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ดาวน์โหลด pdf ขนาด 1 MB)
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ดาวน์โหลด pdf ขนาด 1.1 MB)
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ดาวน์โหลด pdf ขนาด 1.07 MB)
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ดาวน์โหลด pdf ขนาด 1.1 MB)
แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ดาวน์โหลด pdf ขนาด 1.0 MB)
แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ดาวน์โหลด pdf ขนาด 0.9 MB)
​แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ดาวน์โหลด pdf ขนาด 10.8 MB)
แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ดาวน์โหลด pdf ขนาด 6.7 MB)
แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ดาวน์โหลด pdf ขนาด 713 KB)

นโยบายและแผนที่เกี่ยวข้อง

แผนพัฒนาองค์กรและบุคลากร สบร. ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567) (ดาวน์โหลด pdf ขนาด 15.6 MB)