OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

รายงานความคุ้มค่า

เอกสารรายงานผลการประเมินความคุ้มค่าในการดำเนินงาน