OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

คณะกรรมการและผู้บริหาร

นายปรเมธี วิมลศิริ

นายปรเมธี วิมลศิริ

ประธานกรรมการ

ประวัติโดยสังเขป
นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
กรรมการโดยตำแหน่ง

ประวัติโดยสังเขป
นายสุเทพ แก่งสันเทียะ

นายสุเทพ แก่งสันเทียะ

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กรรมการโดยตำแหน่ง

ประวัติโดยสังเขป
นายเวทางค์ พ่วงทรัพย์

นายเวทางค์ พ่วงทรัพย์

รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กรรมการโดยตำแหน่ง

ประวัติโดยสังเขป
นางสาววรวรรณ พลิคามิน

นางสาววรวรรณ พลิคามิน

รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กรรมการโดยตำแหน่ง

ประวัติโดยสังเขป
นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์

นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ประวัติโดยสังเขป
นายประภาศ คงเอียด

นายประภาศ คงเอียด

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ประวัติโดยสังเขป
รองศาสตราจารย์ สิงห์ อินทรชูโต

รองศาสตราจารย์ สิงห์ อินทรชูโต

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ประวัติโดยสังเขป
นางสาวสุทธาภา อมรวิวัฒน์

นางสาวสุทธาภา อมรวิวัฒน์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ประวัติโดยสังเขป
นายปิยะชาติ อิศรภักดี

นายปิยะชาติ อิศรภักดี

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ประวัติโดยสังเขป
นายทวารัฐ  สูตะบุตร

นายทวารัฐ สูตะบุตร

กรรมการและเลขานุการ

ประวัติโดยสังเขป
ดร.ทวารัฐ  สูตะบุตร

ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
twarath@okmd.or.th

นายราเมศ พรหมเย็น

นายราเมศ พรหมเย็น

รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ และผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
Rames@ndmi.or.th

-ว่าง-

-ว่าง-

รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ และผู้อำนวยการสถาบันอุทยานการเรียนรู้

ดร.อภิชาติ ประเสริฐ

ดร.อภิชาติ ประเสริฐ

รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
apichart@okmd.or.th

นายนันทิศักดิ์ สุเมธยาจารย์

นายนันทิศักดิ์ สุเมธยาจารย์

ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการ และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี
somsak@okmd.or.th

นายโตมร ศุขปรีชา

นายโตมร ศุขปรีชา

ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และนวัตกรรมการเรียนรู้
tomorn@okmd.or.th

นางสาวรัดใจ เปียแก้ว

นางสาวรัดใจ เปียแก้ว

รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณและติดตามประเมินผล
radjai@okmd.or.th

ดร.เกียรติพร หวังภัทรพงศ์

ดร.เกียรติพร หวังภัทรพงศ์

ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร
kiattiporn@okmd.or.th

นายวรพจน์ บุญพร

นายวรพจน์ บุญพร

ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ
worrapotch@okmd.or.th

นางสาวปฤษฎาพร โชติธรรม

นางสาวปฤษฎาพร โชติธรรม

ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
pisadaporn@okmd.or.th

นางสาวชุติมา เต็มรังษี

นางสาวชุติมา เต็มรังษี

ผู้อำนวยการส่วนงานสนับสนุนกรรมการและผู้บริหาร
chutima@okmd.or.th

นางอารีย์รัชต์ ชวกาญจนกิจ

นางอารีย์รัชต์ ชวกาญจนกิจ

รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมนวัตกรรมการเรียนรู้
areerat@okmd.or.th

นางนลินี โสรณสุทธิ

นางนลินี โสรณสุทธิ

รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์นวัตกรรมการเรียนรู้
nalinee@okmd.or.th

ข้อมูลการเข้าประชุมของคณะกรรมการ