OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

คณะกรรมการและผู้บริหาร

ดร.อธิปัตย์ บำรุง

ดร.อธิปัตย์ บำรุง

วันที่เข้ารับตำแหน่ง 1 มิถุนายน 2559
วันเดือนปีเกิด
 • 8 กรกฎาคม 2500
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาเอก นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยโกเบ ประเทศญี่ปุ่น
 • ปริญญาโท นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยโกเบ ประเทศญี่ปุ่น
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยโกเบ ประเทศญี่ปุ่น
ประสบการณ์การทำงาน
 • 2 ธ.ค. 2554 – 31 พ.ค. 2559 | ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน
 • 1 ม.ค. 2550 – 1 เม.ย. 2554 | ผู้อำนวยการระดับสูง (หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี) กระทรวงพลังงาน
 • 31 ก.ค. 2549 – 1 มี.ค. 2550 | เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 9 ชช. (ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ ด้านเศรษฐกิจ)
 • 23 เม.ย. 2547 – 30 ก.ค. 2549 | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 8 บก. (สำนักงานรัฐมนตรี) กระทรวงพลังงาน
 • 22 ก.พ. 2536 – 22 เม.ย. 2547 | ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองประสานความร่วมมือภาครัฐบาลและเอกชน (สศช.)
 • 15 ต.ค. 2534 – 21 ก.พ. 2536 | หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนอุตสาหกรรม (สศช.)
 • 23 ส.ค. 2532 – 14 ต.ค. 2534 | หัวหน้าฝ่ายประสานแผนด้านพาณิชย์และบริการ (สศช.)