ศูนย์ความรู้กินได้

การทำมาหากินตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เป็นแนวคิดที่รัฐบาลพยายามผลักดันและสร้างความตระหนักรู้ให้กับสังคมอย่างต่อเนื่อง

เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อการทำมาหากินในหลายภูมิภาค เพื่อให้เป็นกลไกในการสนับสนุนและกระตุ้นให้ประชาชนได้เข้า ถึงองค์ความรู้ และนำความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ในการประกอบ อาชีพด้วยการผลิตเป็นสินค้าหรือบริการที่มีคุณค่าเพื่อเพิ่ม ความสามารถในการแข่งขันของประเทศและสร้างงานในท้องถิ่น

ดูรายละเอียด