OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ไป ณ มหาชัย

2676 | 17 ธันวาคม 2558

ความรู้กินได้อื่นๆ

การท่องเที่ยว คาร์บอนต่ำ

การท่องเที่ยว คาร์บอนต่ำ

การท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำ เป็นการลดการใช้เชื้อเพลิงคาร์บอน หันมาศึกษาหาความรู้จากธรรมชาติ กินอยู่เรียบง่าย
ไป ณ มหาชัย

ไป ณ มหาชัย

โดย นางทัศวลี ผึ้งสีใส

ศูนย์ความรู้กินได้