OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

การท่องเที่ยว คาร์บอนต่ำ

13677 | 26 ธันวาคม 2559
การท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำ คือ การท่องเที่ยวโดยลดการใช้พลังงาน ลดการใช้เชื้อเพลิงคาร์บอน หันมาเดิน วิ่ง ปั่นจักรยานหรือพายเรือ เพื่อสัมผัสชีวิตชุมชนที่ได้ไปเยี่ยมเยียน เปิดโอกาสให้ชีวิตได้ศึกษาหาความรู้จากธรรมชาติและใช้ชีวิตให้ช้าลง กินอยู่เรียบง่าย ในการขับเคลื่อนรณรงค์ให้นักท่องเที่ยวสนใจโดยอาศัยกลไกการตลาด จึงได้จัดทำต้นแบบเส้นทางการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการท่องเที่ยวแนวใหม่ที่เหมาะสมกับบริบทของจังหวัดน่าน สร้างโอกาสให้ชุมชน ผู้ประกอบการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ต้นแบบเส้นทางการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำ” ตามนโยบายการท่องเที่ยวแนวใหม่ ในการขับเคลื่อนรณรงค์ให้นักท่องเที่ยวสนใจ โดยอาศัยกลไกการตลาด สร้างโอกาสให้ชุมชน ผู้ประกอบการโรงแรม ร้านอาหาร การขนส่งในพื้นที่ สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กระจายรายได้ทุกภาคส่วน สร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน รวมถึงการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดน่าน เส้นทางการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำแบบวันเดียว (One-day Trip) ประกอบด้วย
  1. จากที่พักนั่งสามล้อถีบหรือปั่นจักรยานไปชมตลาดเช้า ระยะทาง 3 กม. แล้วกลับมารับประทานอาหารเช้า
  2. ปั่นจักรยานท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยงเชิงศิลปวัฒนธรรม แวะตามสถานประกอบการที่ดำเนินการด้าน Low carbon เพื่อพักรับประทานอาหารว่าง เครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน ระยะทาง 10 กม.
  3. นั่งรถรางท่องเที่ยวและเยี่ยมชมกิจการ ตามแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน เช่น การทอผ้าจากเส้นด้ายที่ย้อมด้วยสีธรรมชาติ, การทำน้ำอ้อยก้อนโดยไม่ใช้เครื่องจักร ระยะทาง 30 กม. และรับประทานอาหารเย็น
  4. กลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
การท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำนี้ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เท่ากับ 2.45 ตันต่อปี ซึ่งยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งของการท่องเที่ยวทั่วไปที่ปล่อยก๊าซนี้ถึง 5.08 ตันต่อปี เส้นทางการท่องเที่ยวที่กำหนดไว้อาจมีอุปสรรคจากสภาวะดินฟ้าอากาศ เช่น ฝนตก จึงต้องเตรียมเส้นทางและแหล่งท่องเที่ยวสำรอง เตรียมพาหนะให้เหมาะสม นอกจากนี้ควรมีการพัฒนาต่อยอดให้การท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำนี้น่าสนใจมากขึ้น เช่น นักท่องเที่ยวได้ลงมือทำหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นวิถีชีวิตหรือศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ไม่ใช่แค่การเยี่ยมชมอย่างเดียวดาวน์โหลดเอกสาร (pdf ขนาด 4657.62 KB)

ความรู้กินได้อื่นๆ

การท่องเที่ยว คาร์บอนต่ำ

การท่องเที่ยว คาร์บอนต่ำ

การท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำ เป็นการลดการใช้เชื้อเพลิงคาร์บอน หันมาศึกษาหาความรู้จากธรรมชาติ กินอยู่เรียบง่าย
ไป ณ มหาชัย

ไป ณ มหาชัย

โดย นางทัศวลี ผึ้งสีใส

ศูนย์ความรู้กินได้