OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

กิจกรรม

เปิดมุมความรู้กินได้สตูล

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 วิทยาลัยชุมชนสตูล และสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ร่วมเปิดมุมความรู้กินได้สตูล เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านการทำมาหากินที่สอดคล้องกับต้นทุนและศักยภาพของจังหวัดสตูล ทั้งด้านการเกษตร แปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตร หัตถกรรม อาหาร และธุรกิจบริการ

อ่านเพิ่มเติม

พิธีเปิดศูนย์ความรู้กินได้มุกดาหาร

วันที่ 29 มิถุนายน 2559 ดร.สิริกร มณีรินทร์ นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร นายนพดล ไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร และดร.อภิชาติ ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักโครงการและจัดการความรู้ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ ร่วมเปิดศูนย์ความรู้กินได้มุกดาหาร

อ่านเพิ่มเติม

เปิดอุทยานความรู้กินได้น่าน

วันที่ 30 พฤษภาคม 59 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังวิทยาลัยชุมชนน่าน จังหวัดน่าน เพื่อทรงเปิด “อาคารสิริเบญญา” ซึ่งภายในอาคารมีอุทยานความรู้กินได้น่าน

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมเสวนา "เทรนด์โลกและความเป็นไทยกับการทำมาหากินของชาวเชียงใหม่"

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) โดยงานขยายผลศูนย์ความรู้กินได้ ร่วมกับสำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่ จัดเสวนาหัวข้อ "เทรนด์โลกและความเป็นไทยกับการทำมาหากินของชาวเชียงใหม่"

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมอบรมพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้เป็นนักจัดการความรู้ตามแนวทางศูนย์ความรู้กินได้ ระหว่างวันที่ 19 - 22 พฤษภาคม 2558

สำนักโครงการและจัดการความรู้ โครงการขยายผลศูนย์ความรู้กินได้ ได้มีการดำเนินงานยกระดับศูนย์ความรู้กินได้ให้เป็นต้นแบบมีชีวิตขึ้นในปีงบประมาณ 2556 จึงเล็งเห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องทำการพัฒนาบุคคลที่ปฏิบัติงานในองค์กรต่างๆ

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมอบรมพัฒนาสมรรถนะบุคลากรกลุ่มจังหวัดสามเหลี่ยมมรกตให้เป็นนักจัดการความรู้ตามแนวทางศูนย์ความรู้กินได้ ระหว่างวันที่ 24 – 27 มีนาคม 2558

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) โดยศูนย์ความรู้กินได้ จัดอบรมพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในสังกัด กศน. กลุ่มจังหวัดสามเหลี่ยมมรกต จำนวน 43 ราย

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมขยายผลความรู้กินได้ "(อี)สาน จัก ถัก ทอ"

โครงการขยายผลศูนย์ความรู้กินได้ ภายใต้สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) และศูนย์ความรู้กินได้ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินการขยายผลความรู้กินได้ โดยมีกิจกรรมสำคัญคือนิทรรศการหมุนเวียน "(อี)สาน จัก ถัก ทอ"

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "สมุนไพรล้านนาเพื่อการส่งเสริมศักยภาพทางเศรษฐกิจและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น"

โครงการขยายผลศูนย์ความรู้กินได้ ภายใต้สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ สบร. ดำเนินการขยายผลความรู้กินได้ โดยจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ "สมุนไพรล้านนาเพื่อการส่งเสริมศักยภาพทางเศรษฐกิจ และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น"

อ่านเพิ่มเติม


ศูนย์ความรู้กินได้