OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

กิจกรรมเสวนา "เทรนด์โลกและความเป็นไทยกับการทำมาหากินของชาวเชียงใหม่"

1745 | 19 กุมภาพันธ์ 2559

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) โดยงานขยายผลศูนย์ความรู้กินได้ ร่วมกับสำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่ จัดเสวนาหัวข้อ "เทรนด์โลกและความเป็นไทยกับการทำมาหากินของชาวเชียงใหม่"


ภายใต้การประชุมวิชาการ "การปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่" ซึ่งจัดโดยภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพเยาวชน เพื่อแสวงหาแนวทางการขับเคลื่อนการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 7-8 มกราคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่


การเสวนาในครั้งนี้ กล่าวถึง แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของโลกและความเป็นไทยที่จะสร้างโอกาสในการทำมาหากินให้กับชาวเชียงใหม่ และการเรียนรู้ด้วยการอ่านเพื่อสร้างอาชีพ มีผู้ร่วมเสวนา คือ


  • นายสมชาย วงศ์เขียว สังกัด กศน.อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
    ผู้จัดทำชุดความรู้ทำมาหากินเรื่องลูกประคบสมุนไพรสด
  • นางสาวลักษมีพร พันธุ์ผจญ สังกัด กศน.อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ผู้จัดทำชุดความรู้ทำมาหากินเรื่องเครื่องรางจักสานล้านนา
  • นายภัทรดร คุณยศยิ่ง สังกัด กศน.อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ผู้จัดทำชุดความรู้ทำมาหากินเรื่อง Smart Farmer เลี้ยงปลาในนาข้าว
  • นางธเนตรศรี บุญหมื่น สังกัด กศน.อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ผู้จัดทำชุดความรู้ทำมาหากินเรื่องการปลูกผักอินทรีย์ในตะกร้า
  • นางสาวอรเลขา เพ็งพริ้ง นักจัดการความรู้อาวุโส สบร.
  • นางสาวอัมรินทรา ทิพย์บุญราช นักจัดการความรู้ สบร. (ผู้ดำเนินการเสวนา)

โดยมีบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ใกล้เคียง จำนวน 143 คน เข้าร่วมรับฟังนายศุภกร ศรีศักดา ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเปิดงาน

เสวนาหัวข้อ "เทรนด์โลกและความเป็นไทยกับการทำมาหากินของชาวเชียงใหม่"

ตัวอย่างชุดความรู้ทำมาหากินที่จัดแสดงประกอบการเสวนาความรู้กินได้อื่นๆ

เปิดมุมความรู้กินได้สตูล

เปิดมุมความรู้กินได้สตูล

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 วิทยาลัยชุมชนสตูล และสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ร่วมเปิดมุมความรู้กินได้สตูล เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านการทำมาหากินที่สอดคล้องกับต้นทุนและศักยภาพของจังหวัดสตูล ทั้งด้านการเกษตร แปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตร หัตถกรรม อาหาร และธุรกิจบริการ
พิธีเปิดศูนย์ความรู้กินได้มุกดาหาร

พิธีเปิดศูนย์ความรู้กินได้มุกดาหาร

วันที่ 29 มิถุนายน 2559 ดร.สิริกร มณีรินทร์ นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร นายนพดล ไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร และดร.อภิชาติ ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักโครงการและจัดการความรู้ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ ร่วมเปิดศูนย์ความรู้กินได้มุกดาหาร
เปิดอุทยานความรู้กินได้น่าน

เปิดอุทยานความรู้กินได้น่าน

วันที่ 30 พฤษภาคม 59 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังวิทยาลัยชุมชนน่าน จังหวัดน่าน เพื่อทรงเปิด “อาคารสิริเบญญา” ซึ่งภายในอาคารมีอุทยานความรู้กินได้น่าน
กิจกรรมเสวนา "เทรนด์โลกและความเป็นไทยกับการทำมาหากินของชาวเชียงใหม่"

กิจกรรมเสวนา "เทรนด์โลกและความเป็นไทยกับการทำมาหากินของชาวเชียงใหม่"

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) โดยงานขยายผลศูนย์ความรู้กินได้ ร่วมกับสำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่ จัดเสวนาหัวข้อ "เทรนด์โลกและความเป็นไทยกับการทำมาหากินของชาวเชียงใหม่"

ศูนย์ความรู้กินได้