OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

รู้จัก
ศูนย์ความรู้กินได้

ความเป็นมาและแนวทางปฏิบัติ


ศูนย์ความรู้กินได้เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อการทำมาหากินที่ให้บริการองค์ความรู้ที่เอื้อต่อการสร้างอาชีพยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการในท้องถิ่นให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น ด้วยการถ่ายทอดความรู้ด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์รูปแบบต่างๆ ที่ง่ายต่อการเข้าใจและเข้าถึงและเหมาะสมกับบริบทของท้องถิ่น และต่อยอดด้วยวิทยาการสมัยใหม่ โดยมี ส่วนประกอบสำคัญ 3 ส่วนคือ


  • องค์ความรู้

    ซึ่งเป็นเนื้อหาความรู้สำหรับการประกอบอาชีพแบบเบ็ดเสร็จที่เข้าใจง่ายและเนื้อหาครบถ้วน ทันสมัยให้บริการในรูปแบบ “ชั้นหนังสือทำมาหากิน” และ “กล่องความรู้กินได้”
  • บริการ

    ความรู้ทำมาหากินเพื่อการสร้างเครือข่าย และองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่ช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพผ่านกิจกรรมที่สร้างสรรค์และเหมาะสมกับประชาชนใน 2 รูปแบบ - การถ่ายทอดความรู้ ในรูปแบบนิทรรศการหมุนเวียน Workshop สร้างอาชีพ และกิจกรรมมหกรรมความรู้สร้างอาชีพซึ่งจัด - กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบ ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) / เสวนา และประชุมกลุ่มย่อย (focus group)
  • กายภาพ

    เพื่อสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ และอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงความรู้และบริการต่างๆ และมี นักจัดการความรู้เป็นบุคลากรที่เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนศูนย์ความรู้กินได้ โดยบุคลากรเหล่านี้ได้รับ การพัฒนาสมรรถนะที่จำเป็นคือ การจัดการความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ การสร้างเครือข่าย การสื่อสารและการนำเสนอข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนให้ศูนย์ความรู้กินได้ให้บริการตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ


  • แหล่งเรียนรู้เพื่อการทำมาหากิน
ศูนย์ความรู้กินได้