OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "สมุนไพรล้านนาเพื่อการส่งเสริมศักยภาพทางเศรษฐกิจและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น"

2330 | 30 มีนาคม 2557

โครงการขยายผลศูนย์ความรู้กินได้ ภายใต้สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ สบร. ดำเนินการขยายผลความรู้กินได้ โดยจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ "สมุนไพรล้านนาเพื่อการส่งเสริมศักยภาพทางเศรษฐกิจ และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น" ให้กับบุคลากรจากวิทยาลัยชุมชนน่านและเครือข่าย เพื่อนำข้อมูลไปจัดทำเป็นองค์ความรู้ทำมาหากินใน "ห้องสมุดกินได้นำร่อง" วิทยาลัยชุมชนน่าน และนำไปพัฒนาทักษะด้านอาชีพให้กับเกษตรกรและชุมชนในจังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 1 เมษายน 2557 ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้


เสวนาหัวข้อ "สมุนไพรล้านนาเพื่อการส่งเสริมศักยภาพทางเศรษฐกิจและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น"


กล่าวถึงความสำคัญของสมุนไพรที่มีต่อท้องถิ่นทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โอกาสในการเติบโตของสินค้าและบริการจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรและแพทย์พื้นบ้านล้านนา และการสร้างอัตลักษณ์ล้านนาและน่านด้วยสมุนไพร โดยมีผู้ร่วมเสวนาคือ


เสวนาหัวข้อ สมุนไพรล้านนาเพื่อการส่งเสริมศักยภาพทางเศรษฐกิจและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น


  • ดร.สิริกร มณีรินทร์ กรรมการบริหาร สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ และประธานอนุกรรมการอุทยานการเรียนรู้ (TK park)
  • ผศ.ดร.ภญ.สุนีย์ จันทร์สกาว หัวหน้าศูนย์วิจัยสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • นายฌัชชภัทร พานิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน


ศูนย์วิจัยสมุนไพรภาคเหนือ

ศูนย์วิจัยสมุนไพรภาคเหนือ

ศูนย์วิจัยสมุนไพรภาคเหนือ

ศูนย์วิจัยสมุนไพรภาคเหนือ

เยี่ยมชมศูนย์วิจัยสมุนไพรภาคเหนือ สวนสมุนไพร พิพิธภัณฑ์สมุนไพร และร้านจำหน่ายยาแผนโบราณ "หอมไกล" คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ศูนย์วิจัยสมุนไพรภาคเหนือ

ศูนย์วิจัยสมุนไพรภาคเหนือ

แนะนำแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ และเกษตรอินทรีย์ พร้อมเยี่ยมชมแปลงสาธิตสวนเกษตรทฤษฎีใหม่ ในพื้นที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดย อาจารย์สุภักตร์ ปัญญา อาจารย์ประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ศูนย์วิจัยสมุนไพรภาคเหนือ

ศูนย์วิจัยสมุนไพรภาคเหนือ

เรียนรู้เรื่องแพทย์แผนไทยและสมุนไพรพื้นบ้านในการบำบัดรักษาโรค ณ โรงเรียนแพทย์แผนไทยชีวก โกมารภัจจ์ โดย อาจารย์วสันต์ ไชยฉกรรจ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯศูนย์วิจัยสมุนไพรภาคเหนือ

ศูนย์วิจัยสมุนไพรภาคเหนือ

เรียนรู้แนวคิดวนเกษตรและเกษตรอินทรีย์ในการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมเยี่ยมชมแปลงเกษตรอินทรีย์ ณ สวนปกาศิต โดยนายเอก มณีใส นายกสมาคมสมุนไพรเชียงใหม่ และอดีตผู้จัดการโครงการพิเศษสวนเกษตรเมืองงาย ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ศูนย์วิจัยสมุนไพรภาคเหนือ

ศูนย์วิจัยสมุนไพรภาคเหนือ

เยี่ยมชมมุมความรู้กินได้ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ความรู้กินได้อื่นๆ

เปิดมุมความรู้กินได้สตูล

เปิดมุมความรู้กินได้สตูล

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 วิทยาลัยชุมชนสตูล และสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ร่วมเปิดมุมความรู้กินได้สตูล เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านการทำมาหากินที่สอดคล้องกับต้นทุนและศักยภาพของจังหวัดสตูล ทั้งด้านการเกษตร แปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตร หัตถกรรม อาหาร และธุรกิจบริการ
พิธีเปิดศูนย์ความรู้กินได้มุกดาหาร

พิธีเปิดศูนย์ความรู้กินได้มุกดาหาร

วันที่ 29 มิถุนายน 2559 ดร.สิริกร มณีรินทร์ นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร นายนพดล ไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร และดร.อภิชาติ ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักโครงการและจัดการความรู้ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ ร่วมเปิดศูนย์ความรู้กินได้มุกดาหาร
เปิดอุทยานความรู้กินได้น่าน

เปิดอุทยานความรู้กินได้น่าน

วันที่ 30 พฤษภาคม 59 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังวิทยาลัยชุมชนน่าน จังหวัดน่าน เพื่อทรงเปิด “อาคารสิริเบญญา” ซึ่งภายในอาคารมีอุทยานความรู้กินได้น่าน
กิจกรรมเสวนา "เทรนด์โลกและความเป็นไทยกับการทำมาหากินของชาวเชียงใหม่"

กิจกรรมเสวนา "เทรนด์โลกและความเป็นไทยกับการทำมาหากินของชาวเชียงใหม่"

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) โดยงานขยายผลศูนย์ความรู้กินได้ ร่วมกับสำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่ จัดเสวนาหัวข้อ "เทรนด์โลกและความเป็นไทยกับการทำมาหากินของชาวเชียงใหม่"

ศูนย์ความรู้กินได้