OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

กิจกรรมอบรมพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้เป็นนักจัดการความรู้ตามแนวทางศูนย์ความรู้กินได้ ระหว่างวันที่ 19 - 22 พฤษภาคม 2558

1692 | 19 พฤษภาคม 2558

สำนักโครงการและจัดการความรู้ โครงการขยายผลศูนย์ความรู้กินได้ ได้มีการดำเนินงานยกระดับศูนย์ความรู้กินได้ให้เป็นต้นแบบมีชีวิตขึ้นในปีงบประมาณ 2556 จึงเล็งเห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องทำการพัฒนาบุคคลที่ปฏิบัติงานในองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินของโครงการ หรือมีส่วนสนับสนุนการดำเนินโครงการ


เพื่อให้ได้เรียนรู้และใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ในการจัดระบบหรือคลังความรู้ขององค์กร หรือความรู้ที่มีอยู่ในชุมชน โดยมุ่งหวังที่จะให้บุคลากรที่ผ่านการอบรมได้พัฒนาเป็นนักจัดการความรู้ยุคใหม่ (Knowledge Professional) ที่จะมาเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) เป็นผู้ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการขยายผลศูนย์ความรู้กินได้


โดยจัดอบรมพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในสังกัดหน่วยงาน กศน. วิทยาลัยชุมชน และองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ในจังหวัด 6 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ น่าน แม่ฮ่องสอน นครสวรรค์ มุกดาหาร สตูล จำนวน 52 คนดร. อภิชาติ ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักโครงการและจัดการความรู้ กล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
นายธนนนท์ ผู้พรายจันทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาพื้นฐานธุรกิจ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ismed) บรรยายพิเศษหัวข้อ “รู้เพิ่มอีกนิดส์…เพิ่มโอกาสทำมาหากิน”
ผศ.ดร. นิตยา สำเร็จผล เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ การจัดการความรู้
คุณอรเลขา เพ็งพริ้ง เป็นวิทยากรให้ความรู้ เรื่องการใช้ Taxonomy และ Infographic
การเสวนานักจัดการความรู้เล่าสู่กันฟัง โดยนักจัดการความรู้รุ่นพี่
กิจกรรมสร้างเครือข่าย
ผู้เข้าอบรมฝึกปฏิบัติการนำเสนอข้อมูลชุดความรู้ทำมาหากินโดยวิธีการ Infographic
ผู้เข้าอบรมนำเสนอข้อมูลชุดความรู้ทำมาหากินโดยวิธีการ Infographic
ตัวอย่างผลงานการใช้ Infographic ในการนำเสนอข้อมูลชุดความรู้ทำมาหากิน
ผู้เข้าอบรมการพัฒนาสมรรถนะ นักจัดการความรู้ประจำปี 2558ความรู้กินได้อื่นๆ

เปิดมุมความรู้กินได้สตูล

เปิดมุมความรู้กินได้สตูล

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 วิทยาลัยชุมชนสตูล และสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ร่วมเปิดมุมความรู้กินได้สตูล เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านการทำมาหากินที่สอดคล้องกับต้นทุนและศักยภาพของจังหวัดสตูล ทั้งด้านการเกษตร แปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตร หัตถกรรม อาหาร และธุรกิจบริการ
พิธีเปิดศูนย์ความรู้กินได้มุกดาหาร

พิธีเปิดศูนย์ความรู้กินได้มุกดาหาร

วันที่ 29 มิถุนายน 2559 ดร.สิริกร มณีรินทร์ นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร นายนพดล ไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร และดร.อภิชาติ ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักโครงการและจัดการความรู้ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ ร่วมเปิดศูนย์ความรู้กินได้มุกดาหาร
เปิดอุทยานความรู้กินได้น่าน

เปิดอุทยานความรู้กินได้น่าน

วันที่ 30 พฤษภาคม 59 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังวิทยาลัยชุมชนน่าน จังหวัดน่าน เพื่อทรงเปิด “อาคารสิริเบญญา” ซึ่งภายในอาคารมีอุทยานความรู้กินได้น่าน
กิจกรรมเสวนา "เทรนด์โลกและความเป็นไทยกับการทำมาหากินของชาวเชียงใหม่"

กิจกรรมเสวนา "เทรนด์โลกและความเป็นไทยกับการทำมาหากินของชาวเชียงใหม่"

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) โดยงานขยายผลศูนย์ความรู้กินได้ ร่วมกับสำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่ จัดเสวนาหัวข้อ "เทรนด์โลกและความเป็นไทยกับการทำมาหากินของชาวเชียงใหม่"

ศูนย์ความรู้กินได้