OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

กิจกรรมอบรมพัฒนาสมรรถนะบุคลากรกลุ่มจังหวัดสามเหลี่ยมมรกตให้เป็นนักจัดการความรู้ตามแนวทางศูนย์ความรู้กินได้ ระหว่างวันที่ 24 – 27 มีนาคม 2558

1484 | 24 มีนาคม 2558

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) โดยศูนย์ความรู้กินได้ จัดอบรมพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในสังกัด กศน. กลุ่มจังหวัดสามเหลี่ยมมรกต จำนวน 43 ราย ให้เป็นนักจัดการความรู้ตามแนวทางศูนย์ความรู้กินได้เพื่อยกระดับศูนย์ความรู้กินได้ต้นแบบ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุบลราชธานีให้เป็นแม่ข่ายในการขยายผลแนวคิดศูนย์ความรู้กินได้ไปยังแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดศรีษะเกษ ยโสธร และอำนาจเจริญ


โดยมุ่งหวังที่จะให้บุคลากรที่ผ่านการอบรมได้พัฒนาเป็นนักจัดการความรู้ยุคใหม่ (Knowledge Professional) ที่จะเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) โดยขับเคลื่อนการให้บริการความรู้เพื่อการทำมาหากินให้มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น จึงเล็งเห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องทำการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดการความรู้เชิงรุก และความรู้ที่จำเป็นอื่นๆ เพื่อนำไปพัฒนาองค์ความรู้ทำมาหากินที่มีพื้นฐานจากภูมิปัญญาและทรัพยากรท้องถิ่น และเผยแพร่ให้ประชาชนสามารถนำความรู้ไปทำมาหากินได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ 4 วัน ผู้เข้าอบรมฯ ได้รับการพัฒนาเพื่อให้มีคุณสมบัติเป็นนักจัดการความรู้ตามแนวทางศูนย์ความรู้กินได้ที่สามารถบริหารจัดการความรู้เชิงรุก และขับเคลื่อนการให้บริการความรู้ตามแนวทางศูนย์ความรู้กินได้ไปยังประชาชนอย่างมีประสิทธิผลนายประกอบ กุลบุตร ผู้อํานวยการ กศน.จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ดร. อภิชาติ ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักโครงการและจัดการความรู้ บรรยายพิเศษหัวข้อ “ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ปัจจัย สู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ”
ผศ.ดร. นิตยา สําเร็จผล วิทยากรบรรยายในหัวข้อ การจัดการความรู้
คุณอรเลขา เพ็งพริ้ง เป็นวิทยากรให้ความรู้ เรื่องการใช้ Taxonomy
ผู้เข้าอบรมนำเสนอหัวข้ออาชีพที่สอดคล้อง กับความต้องการและโอกาสของท้องถิ่น
ผู้เข้าอบรมฝึกปฏิบัติการนำเสนอข้อมูลชุด ความรู้ทำมาหากินโดยวิธีการ Infographic
ตัวอย่างผลงานการใช้ Infographic ในการนำเสนอข้อมูลชุดความรู้ทำมาหากิน
ผู้เข้าอบรมนำเสนอกรอบแนวคิดในการจัดทำชุดความรู้ทำมาหากินความรู้กินได้อื่นๆ

เปิดมุมความรู้กินได้สตูล

เปิดมุมความรู้กินได้สตูล

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 วิทยาลัยชุมชนสตูล และสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ร่วมเปิดมุมความรู้กินได้สตูล เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านการทำมาหากินที่สอดคล้องกับต้นทุนและศักยภาพของจังหวัดสตูล ทั้งด้านการเกษตร แปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตร หัตถกรรม อาหาร และธุรกิจบริการ
พิธีเปิดศูนย์ความรู้กินได้มุกดาหาร

พิธีเปิดศูนย์ความรู้กินได้มุกดาหาร

วันที่ 29 มิถุนายน 2559 ดร.สิริกร มณีรินทร์ นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร นายนพดล ไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร และดร.อภิชาติ ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักโครงการและจัดการความรู้ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ ร่วมเปิดศูนย์ความรู้กินได้มุกดาหาร
เปิดอุทยานความรู้กินได้น่าน

เปิดอุทยานความรู้กินได้น่าน

วันที่ 30 พฤษภาคม 59 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังวิทยาลัยชุมชนน่าน จังหวัดน่าน เพื่อทรงเปิด “อาคารสิริเบญญา” ซึ่งภายในอาคารมีอุทยานความรู้กินได้น่าน
กิจกรรมเสวนา "เทรนด์โลกและความเป็นไทยกับการทำมาหากินของชาวเชียงใหม่"

กิจกรรมเสวนา "เทรนด์โลกและความเป็นไทยกับการทำมาหากินของชาวเชียงใหม่"

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) โดยงานขยายผลศูนย์ความรู้กินได้ ร่วมกับสำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่ จัดเสวนาหัวข้อ "เทรนด์โลกและความเป็นไทยกับการทำมาหากินของชาวเชียงใหม่"

ศูนย์ความรู้กินได้