OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ความรู้กินได้

ชุดความรู้กินได้ สามารถแบ่งได้เป็น 7 หมวดหมู่ ดังนี้

การท่องเที่ยว คาร์บอนต่ำ

การท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำ เป็นการลดการใช้เชื้อเพลิงคาร์บอน หันมาศึกษาหาความรู้จากธรรมชาติ กินอยู่เรียบง่าย

อ่านเพิ่มเติม

ไป ณ มหาชัย

โดย นางทัศวลี ผึ้งสีใส

อ่านเพิ่มเติมศูนย์ความรู้กินได้