OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

การเลี้ยงปลาในนาข้าวในจังหวัดเชียงใหม่

5336

การพัฒนาให้เกษตรกรไทยเป็น Smart Farmer มีความรู้ในเรื่องที่ทำอยู่ มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ มีความตระหนักถึงคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผู้บริโภค มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม/สังคมเกี่ยวกับสินค้า และมีความภูมิใจในความเป็นเกษตรกร จำเป็นต้องทราบข้อมูลทั้งแหล่งผลิต ฤดูกาลที่ผลผลิตออก ปริมาณผลผลิต สภาพภูมิอากาศ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการทำอาชีพด้านการเกษตร พัฒนาตนเองเป็นผู้ประสบความสำเร็จในการอาชีพทั้งด้านมิติประสิทธิภาพ ผลตอบแทน และผลผลิตต่อไร่ ซึ่งเป็นการนำความรู้มาสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเองได้อย่างเป็นรูปธรรม

ดาวน์โหลดเอกสาร (pdf ขนาด 3905.97 KB)

ความรู้กินได้อื่นๆ

นาข้าวหอมมะลิอินทรีย์สุรินทร์

นาข้าวหอมมะลิอินทรีย์สุรินทร์

ข้าวหอมมะลิอินทรีย์สุรินทร์ อาหารหลักของคนไทยที่มาทำให้บริสุทธิ์ปลอดจากสารพิษเจือปน
แปลงปลูกผักลอยน้ำ

แปลงปลูกผักลอยน้ำ

แปลงปลูกผักลอยน้ำตามสั่ง เรื่องราวการอนุรักษ์ธรรมชาติด้วยวิธีวัตถุดิบง่ายๆ ใกล้ตัวคุณ
ปลูกผักส่งร้านอาหารเวียดนาม

ปลูกผักส่งร้านอาหารเวียดนาม

ปลูกผักส่งร้านอาหารเวียดนาม อีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจ เหมาะสำหรับกระแสรักสุขภาพในปัจจุบัน
คนเลี้ยงชันโรง

คนเลี้ยงชันโรง

เรื่องราวของคนเลี้ยงผึ้งขนาดเล็กที่ออกมาเชิญชวนให้ได้รู้จักอีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจ รวมไปถึงกรรมวิธีการผลิตขั้นตอนอันพิถีพิถัน เพื่อให้ได้ผลผลิตมีคุณภาพ คือ น้ำผึ้งชันโรง 

ศูนย์ความรู้กินได้