OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

การผลิตผักปลอดสารพิษ

7018

จังหวัดน่าน เป็นจังหวัดหนึ่งทางภาคเหนือที่มีอาณาเขตอยู่ติดกับประเทศลาว มีภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสูง ธรรมชาติงดงามและเป็นแหล่งต้นน้ำน่าน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร


ในปัจจุบันเกษตรกรในจังหวัดน่านใช้สารเคมีเพื่อการผลิตสินค้าทางเกษตรเพิ่มมากขึ้นนอกจากจะส่งผลให้พืชอาหารมีการปนเปื้อนสารพิษแล้ว ผู้ปลูกยังได้รับสารพิษเข้าสู่ร่างกายและก่อให้เกิดสารพิษตกค้างในสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ดังนั้น การทำเกษตรทางเลือก หรือเกษตรปลอดสารพิษจึงเป็นสิ่งที่ควรนำมาใช้ในกระบวนการผลิตพืชอาหารของจังหวัดน่าน

ดาวน์โหลดเอกสาร (pdf ขนาด 22302.85 KB)

ความรู้กินได้อื่นๆ

นาข้าวหอมมะลิอินทรีย์สุรินทร์

นาข้าวหอมมะลิอินทรีย์สุรินทร์

ข้าวหอมมะลิอินทรีย์สุรินทร์ อาหารหลักของคนไทยที่มาทำให้บริสุทธิ์ปลอดจากสารพิษเจือปน
แปลงปลูกผักลอยน้ำ

แปลงปลูกผักลอยน้ำ

แปลงปลูกผักลอยน้ำตามสั่ง เรื่องราวการอนุรักษ์ธรรมชาติด้วยวิธีวัตถุดิบง่ายๆ ใกล้ตัวคุณ
ปลูกผักส่งร้านอาหารเวียดนาม

ปลูกผักส่งร้านอาหารเวียดนาม

ปลูกผักส่งร้านอาหารเวียดนาม อีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจ เหมาะสำหรับกระแสรักสุขภาพในปัจจุบัน
คนเลี้ยงชันโรง

คนเลี้ยงชันโรง

เรื่องราวของคนเลี้ยงผึ้งขนาดเล็กที่ออกมาเชิญชวนให้ได้รู้จักอีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจ รวมไปถึงกรรมวิธีการผลิตขั้นตอนอันพิถีพิถัน เพื่อให้ได้ผลผลิตมีคุณภาพ คือ น้ำผึ้งชันโรง 

ศูนย์ความรู้กินได้