OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

คณะกรรมการและผู้บริหาร

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร

วันที่เข้ารับตำแหน่ง 1 ตุลาคม 2563
วัน เดือน ปีเกิด

  • 2 ตุลาคม 2508
ประวัติการศึกษา
  • ปริญญาเอก วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์ (เทคโนโลยีทางการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตำแหน่งปัจจุบัน    
  • ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
ประวัติการทำงาน
  • 17 พฤศจิกายน 2561 - 30 กันยายน 2563 รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
  • 20 มีนาคม 2560 - 16 พฤศจิกายน 2561 ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 
  • 26 มีนาคม 2556 - 19 มีนาคม 2560 ผู้อำนวยการสำนักเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม