OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

คณะกรรมการและผู้บริหาร

นายอรรถพล สังขวาสี

นายอรรถพล สังขวาสี

วันที่เข้ารับตำแหน่ง -
วันเดือนปีเกิด
 
 • 3 ธันวาคม 2506
ประวัติการศึกษา
 • ปี 2564 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและภาวะผู้นำทางการศึกษา
  มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ปี 2550 Apprenticeship Vocational Program
  University of Gloucestershire, สหราชอาณาจักร
 • ปี 2544 การศึกษามหาบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมศึกษา
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ปี 2537 คุรุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ตำแหน่งในปัจจุบัน
 • ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
ประวัติการทำงาน
 • 2564 - 2565 เลขาธิการสภาการศึกษา
 • 2563 - 2564 รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 • 2562 - 2563 ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 • 2561 - 2562 ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ
 • 2560 - 2561 ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
 • 2558 - 2560 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
 • 2555 - 2558 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร
 • 2554 - 2555 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล
 • 2554 ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์