OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

คณะกรรมการและผู้บริหาร

นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย

นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย

วันที่เข้ารับตำแหน่ง 10 สิงหาคม 2561
วัน เดือน ปีเกิด   
 • 1 เมษายน 2505
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ Youngstown State University, Ohio สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์สาขาอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่งปัจจุบัน    
 • ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ประวัติการทำงาน
 • 2558 รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (ผู้บริหารระดับสูง)
 • 2553 ที่ปรึกษาด้านการลงทุน (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
 • 2551 รองเลขาธิการ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (ผู้บริหารระดับต้น)
 • 2548 ผู้ช่วยเลขาธิการ (ผู้เชี่ยวชาญระดับ 9)
 • 2547 ผู้อำนวยการกองสารสนเทศการลงทุน
 • 2546 ผู้อำนวยการกองบริหารสิทธิและประโยชน์ที่ 5 (อุตสาหกรรมบริการ/สาธารณูปโภค)
 • 2545 ผู้อำนวยการ กองส่งเสริมการลงทุนที่ 6 (อุตสาหกรรมเคมี กระดาษ พลาสติก)
 • 2544 ผู้อำนวยการ กองแผนงานและพัฒนา