OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

คณะกรรมการและผู้บริหาร

นางสาววรวรรณ พลิคามิน

นางสาววรวรรณ พลิคามิน

วันที่เข้ารับตำแหน่ง 1 ตุลาคม 2565
วันเดือนปีเกิด                      
 • 6 มีนาคม 2511
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
 • ปริญญาโท Development Economics Williams College, USA
ตำแหน่งปัจจุบัน
 • รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ประวัติการทำงาน 
 • 1 ตุลาคม 2565 - ปัจจุบัน : รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • 28 มีนาคม 2562 - 30 กันยายน 2565 : ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน
 • 29 กรกฎาคม 2559 - 27 มีนาคม 2562 : ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาทางสังคม
 • 28 มิถุนายน 2553 - 28 กรกฎาคม 2559 : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาทางสังคม
 • 11 ธ.ค. 2551 - 27 มิ.ย. 2553 : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาทางสังคม 
 • 20 ตุลาคม - 10 ธันวาคม 2551 : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาทางสังคม
 • 28 ตุลาคม 2548 - 19 ตุลาคม 2551 : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
 • 24 พฤศจิกายน 2546 - 27 ตุลาคม 2548 : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
 • 29 มกราคม - 23 พฤศจิกายน 2546 : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
 • 1 ตุลาคม 2542 - 28 มกราคม 2546 : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กองโครงการสังคม
 • 30 มิถุนายน 2540 - 30 กันยายน 2542 : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มวิชาการระดับสำนักงานและกองโครงการสังคม