OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

คณะกรรมการและผู้บริหาร

อยู่ระหว่างการสรรหา

อยู่ระหว่างการสรรหา

วันที่เข้ารับตำแหน่ง
วัน เดือน ปีเกิด   

ประวัติการศึกษา

ตำแหน่งสำคัญในปัจจุบัน    

ประวัติการทำงาน