OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

คณะกรรมการและผู้บริหาร

นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์

นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์

วันที่เข้ารับตำแหน่ง 24 มกราคม 2562
วันเดือนปีเกิด
 • 10 สิงหาคม 2501     
ประวัติการศึกษา
 • 2543  ปริญญาเอก  ครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.) (พัฒนศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 • 2531  ปริญญาโท ครุศาสตร์มหาบัณฑิต (ค.ม.) (การศึกษานอกโรงเรียน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 • 2523  ปริญญาตรี  ครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ.) (การศึกษาอรูปนัย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ตำแหน่งในปัจจุบัน    
 • ข้าราชการบำนาญ
ประวัติการทำงาน
 • รองเลขาธิการสภาการศึกษา
 • รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 • เลขาธิการคุรุสภา
 • ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
 • รองเลขาธิการ กศน. 
 • ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาหลักสูตร กศน. 
 • ผู้อํานวยการกองพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน กศน. 
 • ผู้อํานวยการกองแผนงาน กศน. 
 • ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย กศน.