OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

เอกสารเผยแพร่

เด็กกับเทคโนโลยี ความพอดีอยู่ทีไหน

เมื่อเทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและมีบทบาทมากขึ้น จะทำอย่างไรให้เด็กๆ ใช้เทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทัน และชาญฉลาด

อ่านเพิ่มเติม

ทิศทางใหม่ของการจัดการเรียนรู้

ทำความรู้จัก เข้าใจแนวทางจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ ร่วมวิเคราะห์ สร้างสรรค์คำตอบให้กับการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 เพื่อนำไปใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม

อ่านเพิ่มเติม

ความคิดสร้างสรรค์ สอนกันได้ไหม

อ่านเพิ่มเติม

การสร้างเยาวชนของชาติ เพื่อตอบโจทย์อนาคต

“การสร้างเยาวชนของชาติ เพื่อตอบโจทย์อนาคต” ค้นพบความหมายและความสำคัญของ การพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital Development) จากหลากมุมมองของผู้มีส่วนในการวางรากฐานการสร้างเยาวชนของชาติให้เติบโตขึ้นเป็นทุนมนุษย์ที่ทรงคุณค่าในอนาคต 

อ่านเพิ่มเติม

แนวทางการจัดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง

แนวคิดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมองใช้ในการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนนำร่อง BBL ระดับอนุบาลและประถมศึกษา

อ่านเพิ่มเติม

นำเสนอแนวทางการจัดการเรียนรู้ตามหลักสมองวัยรุ่น

การเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมองใช้ในการพัฒนาอนาคตของชาติและแก้ปัญหาวัยรุ่นในสังคมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม

พ่อแม่กับการสร้างลูกที่มีคุณภาพ

การทำหน้าที่พ่อแม่ มีความรู้หลายอย่างที่พ่อแม่ต้องทำความเข้าใจ

อ่านเพิ่มเติม

สนามเด็กเล่นตามหลัก Brain-Based Learning (BBL) : แหล่งเรียนรู้การเล่นตามรอยพระยุคลบาท

สนามเด็กเล่นตามหลัก BBL : แหล่งเรียนรู้การเล่นตามรอยพระยุคลบาท เป็นเวทีเสวนาวิชาการที่จัดขึ้นในงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “10 ปี การเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง (Brain-Based Learning: BBL)”

อ่านเพิ่มเติม

Brain-Based Learning (BBL) กับการแก้ปัญญาสังคม

โดย รองศาสตราจารย์ นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล และอนุกรรมการขับเคลื่อนงานจัดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง

อ่านเพิ่มเติม

Brain-Based Learning (BBL) กับการพัฒนาอนาคตของชาติ

การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการด้านโครงสร้างและการทำงานของสมอง เหมาะสมกับทุกช่วงวัย

อ่านเพิ่มเติม

Brain-Based Learning (BBL) การป้องกันและแก้ปัญหา “แม่วัยใส”

การเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมองใช้ในการพัฒนาอนาคตของชาติและแก้ปัญหา “แม่วัยใส” ” ในสังคมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม

การป้องกันและการแก้ปัญหา "เด็กแว้นและเด็กสก๊อย"

แนวคิดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมองใช้ในการพัฒนาอนาคตของชาติและแก้ปัญหา “เด็กแว้นและเด็กสก๊อย”

อ่านเพิ่มเติม

สมองเรียนรู้อย่างไร

“ความฉลาด” ของมนุษย์เกิดจากศักยภาพของสมองที่เรียนรู้ผ่านพัฒนาการด้านโครงสร้างและการเชื่อมโยงเครือข่ายใยประสาทจำนวนมหาศาล

อ่านเพิ่มเติม

พัฒนาการสมองของเด็กวัย 3 - 6 ปี

สมองปฐมวัย วัยเคลื่อนไหว วัยสัมผัสจับต้อง เด็กเรียนรู้ผ่านการเคลื่อนไหว  สำรวจตรวจสอบสิ่งใกล้ตัว โดยรับรู้ผ่านประสาทสัมผัส และอารมณ์ที่สนุกสนาน

อ่านเพิ่มเติม

จัดการเรียนรู้ตามหลัก Brain-Based Learning ด้านอารมณ์และจิตใจ

เด็กเล็ก เรียนรู้ได้ดีเมื่อสมองส่วนอารมณ์ได้รับการกระตุ้น ความสุข สนุก ตื่นเต้น ซาบซึ้ง  ส่งผลในเชิงบวก ในขณะที่ ความเครียด ความกลัว ยับยั้งการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม

Pages: 1 2 Next

Brain-Based Learning