OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

เอกสารเผยแพร่

การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร Brain-Based Learning ด้านศิลปะและการสร้างสรรค์

ศิลปะของเด็กเล็ก ไม่เน้นความเหมือนจริง แต่มุ่งเน้นที่การถ่ายทอดสิ่งที่เห็น สิ่งที่จินตนาการ ออกมาเป็นรูปธรรม

อ่านเพิ่มเติม

การจัดการเรียนรู้ตามหลัก Brain-Based Learning ด้านการเคลื่อนไหว

เด็กเล็กมุ่งเน้นที่การพัฒนาผิวสัมผัส สมดุลร่างกาย และสัมพันธภาพของร่างกาย ผ่านกิจกรรมการเคลื่อนไหว

อ่านเพิ่มเติม

การจัดการเรียนรู้ตามหลัก Brain-Based Learning ด้านภาษา

จุดมุ่งหมายของการพัฒนาด้านภาษาของเด็ก คือ ต้องการให้เด็กคิดเป็น สื่อสารเป็น ใช้การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เป็นเครื่องมือในการสื่อความหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อ่านเพิ่มเติม

การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร Brain-Based Learning ด้านการคิด

เด็กเล็กเรียนรู้จากสิ่งที่เป็นรูปธรรมไปสู่นามธรรม จากสิ่งใกล้ตัวสัมผัสจับต้องได้ ไปสู่สิ่งที่ไกลตัวออกไป แล้วเชื่อมโยงสิ่งต่างๆ ที่รับรู้มาจากง่ายไปสู่ยากและซับซ้อนขึ้นตามลำดับ

อ่านเพิ่มเติม

การออกแบบกระบวนการเรียนรู้วัยอนุบาล

สมองเรียนรู้ได้ดีเมื่อมีสิ่งจูงใจ สิ่งจูงใจจะชักนำให้สมองผลิตความรู้ และบันทึกข้อมูลในเรื่องที่ต้องการให้เรียนรู้ เป็นการตะล่อมสร้างกรอบให้กระบวนการเรียนรู้ดำเนินไปตามเจตจำนงของผู้จัดการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม

การวัดและประเมินพัฒนาการอนุบาล

ประเมินพัฒนาการความก้าวหน้าเทียบกับตัวเด็กเอง เพื่อช่วยเหลือให้เด็กก้าวสู่ระดับที่สูงขึ้นด้วยพื้นฐานความเข้าใจที่มั่นคง

อ่านเพิ่มเติม

การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชนวัยอนุบาล

เด็กและผู้ปกครอง คือส่วนหนึ่งของชุมชน จึงต้องเรียนรู้จักแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ผ่านกิจกรรมที่ได้ปฏิสัมพันธ์กับชุมชนด้วยตนเอง

อ่านเพิ่มเติม

การจัดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมองอนุบาล

สมองส่วนรับสัมผัส และส่วนเคลื่อนไหว ของเด็กปฐมวัย กำลังพัฒนาอย่างรวดเร็ว การจัดประสบการณ์การเรียนรู้จึงมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาระบบการเคลื่อนไหว และระบบรับสัมผัสควบคู่ไปกับอารมณ์เชิงบวก

อ่านเพิ่มเติม

การจัดการชั้นเรียนและสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้อนุบาล

สิ่งแวดล้อมมีผลต่อการเรียนรู้ ในเด็กเล็กที่สมองกำลังเก็บรับประสบการณ์จากการรับสัมผัส

อ่านเพิ่มเติม

การเพิ่มผลิตภาพแรงงานโดยใช้หลักการ BBL

หลักการพัฒนาสมองใช้ในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในภาคการผลิตเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม

Pages: Prev. 1 2

Brain-Based Learning