OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา
โรงเรียนและหน่วยงานเครือข่าย BBL - สถานศึกษา

โรงเรียนและหน่วยงานเครือข่าย BBL

โรงเรียนนำร่องระดับอนุบาล – ประถมศึกษา 12 แห่ง (พ.ศ. 2548 – 2555)


งานวิจัยพัฒนาและปฏิบัติการในโรงเรียนทั้ง 12 แห่ง ซึ่งได้ทดสอบแนวทางการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา การบริหารจัดการ การจัดสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง เป็นเบื้องต้น ซึ่งต่อมาพัฒนาเป็นต้นแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมองสำหรับเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา


 1. โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
 2. โรงเรียนเทศบาลวัดพวกช้าง
 3. โรงเรียนวัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ
 4. โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
 5. โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง
 6. โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย
 1. โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ
 2. โรงเรียนบ้านโนนแดง
 3. โรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม
 4. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)
 5. โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา จ.สงขลา
 6. โรงเรียนชุมชนบ้านทางควาย จ.สงขลา

**ปัจจุบัน โรงเรียนนำร่องที่ยังคงจัดการเรียนรู้ตามหลัก BBL และมีการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ. เชียงใหม่โรงเรียนเทศบาลต้นแบบการขยายผลระดับอนุบาล – ประถมศึกษา 25 แห่ง (พ.ศ. 2555 - 2557)


งานขยายผลแนวทางการจัดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมองสู่โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 25 แห่ง ซึ่งได้นำแนวทางการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา การบริหารจัดการ การจัดสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง มาประยุกต์ใช้เพื่อการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยและประถมศึกษาตามบริบทของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล


 1. โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดหลวงปรีชากูล)
 2. โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแหลมใต้ (สุตสุนทร)
 3. โรงเรียนเมืองพัทยา 3 (วัดสว่างฟ้าพฤฒาราม)
 4. โรงเรียนวัดลุ่มมหาชัยชุมพล
 5. โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1
 6. โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
 7. โรงเรียนดวงกมล
 8. โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร
 9. โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดประตูสาร)
 10. โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดชัยมงคล)
 11. โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดภูเขาดิน)
 12. โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดคูหาสวรรค์)
 13. โรงเรียนเทศบาลวัดเกษมจิตตาราม
 1. โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
 2. โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสงเมืองมูล)
 3. โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย)
 4. โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
 5. โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน
 6. โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ
 7. โรงเรียนเทศบาล 1 (เชิงชุมประชานุกูล)
 8. โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 2
 9. โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 4
 10. โรงเรียนเทศบาล 1 (ถนนนครนอก)
 11. โรงเรียนเทศบาล 6 (อนุบาลในฝัน)
 12. โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)


โรงเรียนต้นแบบ สนามเด็กเล่นตามหลักการพัฒนาสมอง "เล่นตามรอยพระยุคลบาท" (พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน)


การพัฒนาสนามเด็กเล่นตามหลักการพัฒนาสมอง “เล่นตามรอยพระยุคลบาท” ต้นแบบ โดยได้น้อมนำพระปรีชาญาณด้านการศึกษาและการอบรมเลี้ยงดูพระโอรสและพระธิดาของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งทรงเป็นผู้บุกเบิกในการนำหลักธรรมชาติการเรียนรู้ของสมองที่สอดคล้องกับพัฒนาการด้านโครงสร้างและการทำงานของสมอง คือ Brain-Based Learning (BBL) มาออกแบบเป็นการเล่นลักษณะต่าง ๆ ภายใต้สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ในพื้นที่โรงเรียน 4 แห่ง ในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เชต 1


 1. โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา)
 2. โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ
 3. โรงเรียนวัดหนองโรง
 4. โรงเรียนเขาทอง


โรงเรียนขยายต้นแบบ สนามเด็กเล่นตามหลักการพัฒนาสมอง "เล่นตามรอยพระยุคลบาท" (พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน)

การขยายแนวคิดสนามเด็กเล่นตามหลักการพัฒนาสมอง “เล่นตามรอยพระยุคลบาท” ไปยังโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 183 แห่ง ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


 1. โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
 2. โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง
 3. โรงเรียนอนุบาลนางเล (บ้านทุ่ง)
 4. โรงเรียนธารทองวิทยา (ป่ารวก)
 5. โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)
 6. โรงเรียนบ้านเกี๋ยง
 7. โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง
 8. โรงเรียนสันป่าสักวิทยา
 9. โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น
 10. โรงเรียนบ้านสามหลัง
 11. โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4
 12. โรงเรียนบ้านห้วยทราย
 13. โรงเรียนเมืองยาววิทยา
 14. โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา
 15. โรงเรียนชำนาญการบ้านร้องเรือ
 16. โรงเรียนบ้านหลายท่า
 17. โรงเรียนอนุบาลดอกคำใต้ (ชุมชนสันช้างหิน)
 18. โรงเรียนบ้านสักลอ
 19. โรงเรียนบ้านวังยาว
 20. โรงเรียนชุมชนบ้านเฟือยลุง
 21. โรงเรียนบ้านป่ามะม่วง
 22. โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง
 23. โรงเรียนบ้านสนามบินฯ
 24. โรงเรียนอนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกูล)
 25. โรงเรียนบ้านเหล่า
 26. โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต)
 27. โรงเรียนบ้านร้องกลาง (จันทิมาคม)
 28. โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
 29. โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ
 30. โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
 31. โรงเรียนวัดโบสถ์
 32. โรงเรียนบ้านห้วยสะแก
 33. โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า
 34. โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่
 35. โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก
 36. โรงเรียนบ้านไดลึก
 37. โรงเรียนอนุบาลไทรงาม
 38. โรงเรียนอนุบาลวังไทร
 39. โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง
 40. โรงเรียนบ้านหนองน้ำเขียว
 41. โรงเรียนบ้านคลองกำลัง
 42. โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ
 43. โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ
 44. โรงเรียนเจริญดีวิทยา
 45. โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธุ์บำรุง)
 46. โรงเรียนวัดราษฎร์บำรง
 47. โรงเรียนวัดแหลม
 48. โรงเรียนวัดบางนางเพ็ง
 49. โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดประดู่)  ในพระราชูปถัมภ์
 50. โรงเรียนอนุบาลบ้านแพร้ว (วันครู 2500)
 51. โรงเรียนบ้านปากคลอง 31
 52. โรงเรียนวัดสระกระเทียม
 53. โรงเรียนวัดบัวหวั่น
 54. โรงเรียนอนุบาลบางกรวย (วัดศรีประวัติ)
 55. โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย (ทองดีวิทยานุสรณ์)
 56. โรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่
 57. โรงเรียนบ้านหินแร่
 58. โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง (อำนาจคณูปถัมภ์)
 59. โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟ้า
 60. โรงเรียนบ้านมาบฟักทอง
 61. โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 62. โรงเรียนบ้านประตง
 63. โรงเรียนบ้านมาบป่าหวาย
 64. โรงเรียนวัดวังหว้า
 65. โรงเรียนวัดสลักเพชร
 66. โรงเรียนวัดโพธิมงคล
 67. โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
 68. โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
 69. โรงเรียนอนุบาลดอนพุด (พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำรุง)
 70. โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่
 71. โรงเรียนวัดพรหมสาคร
 72. โรงเรียนวัดมะขาม (วิบูลย์อุปถัมภ์)
 73. โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์
 74. โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
 75. โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม
 76. โรงเรียนวัดไผ่ขาด
 77. โรงเรียนวัดสามชุก
 78. โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง
 79. โรงเรียนอนุบาลพนมทวน (วัดรางหวาย)
 80. โรงเรียนบ้านวังใหญ่
 81. โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย
 82. โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
 83. โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย
 84. โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง
 85. โรงเรียนบ้านตรอกปลาไหล
 86. โรงเรียนวัดบางขุนไทร (ผดุงวิทยา)
 87. โรงเรียนวัดหนองจอก (ศรีสรรค์พานิช)
 88. โรงเรียนบ้านหนองปรือ
 89. โรงเรียนวัดทำนบ
 90. โรงเรียนบ้านห้วยเสียด
 1. โรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจันนาวาสงเคราะห์)
 2. โรงเรียนชุมชนสวี
 3. โรงเรียนบ้านนาทะเล
 4. โรงเรียนบ้านบางค้างคาว
 5. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง)
 6. โรงเรียนวัดควนกอ
 7. โรงเรียนวัดพิศาลนฤมิต
 8. โรงเรียนวัดเขาขุนพนม
 9. โรงเรียนบ้านหนองห้วยฝาด
 10. โรงเรียนอนุบาลหัวหิน (บ้านหนองขอน)
 11. โรงเรียนชุมชนวัดสามบ่อ
 12. โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร
 13. โรงเรียนบ้านนาทวี
 14. โรงเรียนบ้านบางวัน
 15. โรงเรียนบ้านท่าเรือ
 16. โรงเรียนบ้านสำนัก
 17. โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
 18. โรงเรียนบ้านแม่ขรึ (สวิงประชาสรรค์)
 19. โรงเรียนบ้านคลองสงค์
 20. โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ
 21. โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า
 22. โรงเรียนรัชดาภิเษก
 23. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 52 (ชุมชนบ้านต้นไพ)
 24. โรงเรียนบ้านป่าทุ่ง
 25. โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
 26. โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่200ที่ระลึกส.ร.อ.
 27. โรงเรียนอนุบาลเบตง
 28. โรงเรียนบ้านมนังกาหยี
 29. โรงเรียนบ้านหัวคลอง
 30. โรงเรียนอนุบาลระแงะ
 31. โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา)
 32. โรงเรียนคำใหญ่วิทยา
 33. โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์
 34. โรงเรียนบ้านโสกแต้
 35. โรงเรียนแก่นเท่าโสกน้ำขุ่น
 36. โรงเรียนบ้านหนองสะแบงศรีชุมพร
 37. โรงเรียนบ้านโนนโก
 38. โรงเรียนบ้านท่าค้อ (ชุณประสาทศิลป์)
 39. โรงเรียนบ้านนาคอย
 40. โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย
 41. โรงเรียนบ้านไก่นา
 42. โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน
 43. โรงเรียนบ้านบ่อทอง
 44. โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม
 45. โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร
 46. โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา
 47. โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร)
 48. โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
 49. โรงเรียนอนุบาลพุทธไธสง
 50. โรงเรียนบ้านสามขัว
 51. โรงเรียนบ้านมะอึ
 52. โรงเรียนบ้านเปลือย (คุรุสรรค์วิทยา)
 53. โรงเรียนอนุบาลเมืองหนองพอก
 54. โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน
 55. โรงเรียนบ้านเอราวัณ
 56. โรงเรียนบ้านนาแห้ว
 57. โรงเรียนเมืองสกลนคร (ธาตุนารายณ์เจงเวง)
 58. โรงเรียนบ้านปลวกธาตุโสภาวิทยา
 59. โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส (ราษฎร์บำรุง)
 60. โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู (อินทร์ประชาคาร)
 61. โรงเรียนบ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์
 62. โรงเรียนบ้านสบาย
 63. โรงเรียนบ้านกระสังข์
 64. โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ
 65. โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
 66. โรงเรียนบ้านพะไล
 67. โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย
 68. โรงเรียนบ้านหนองหินโคน
 69. โรงเรียนวัดวชิราลงกรวณาราม
 70. โรงเรียนบ้านห้วยจรเข้
 71. โรงเรียนบ้านหนองคอม
 72. โรงเรียนวัดจันทนาราม
 73. โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
 74. โรงเรียนบ้านแป้น
 75. โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู
 76. โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
 77. โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล
 78. โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ
 79. โรงเรียนอนุบาลหนองหารวิทยายน
 80. โรงเรียนอนุบาลบ้านพือพิทยาภูมิ
 81. โรงเรียนอุบลวิทยาคม
 82. โรงเรียนบ้านตากแดด
 83. โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่
 84. โรงเรียนอนุบาลสว่างวีระวงศ์
 85. โรงเรียนบ้านแขมเจริญ
 86. โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
 87. โรงเรียนบ้านขามศึกษาคาร
 88. โรงเรียนบ้านแก “แกศึกษาวิทยา”
 89. โรงเรียนปราสาท
 90. โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล


สถานศึกษาต้นแบบในระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา 4 แห่ง (พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน)


การพัฒนาต้นแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมองสำหรับวัยรุ่นในระบบการศึกษา เพื่อมุ่งประโยชน์สร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อนำมาพัฒนาทักษะทางด้านปัญญาให้กับเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.)


 1. โรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยาราม
 2. โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
 3. วิทยาลัยพณิชยการบางนา
 4. วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ


สถาบันอุดมศึกษา (พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน)


การขยายแนวคิดการจัดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมองให้แก่บุคลากรสายครุศาสตร์ ในสังกัดสถาบันอุดมศึกษา โดยเริ่มจากกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ จำนวน 8 แห่ง


 1. มหาวิทยาลับราชภัฏเชียงใหม่
 2. มหาวิทยาลับราชภัฏเชียงราย
 3. มหาวิทยาลับราชภัฏพิบูลสงคราม
 4. มหาวิทยาลับราชภัฏอุตรดิตถ์
 5. มหาวิทยาลับราชภัฏนครสวรรค์
 6. มหาวิทยาลับราชภัฏลำปาง
 7. มหาวิทยาลับราชภัฏเพชรบูรณ์
 8. มหาวิทยาลับราชภัฏกำแพงเพชร


หน่วยงานเครือข่าย BBLBrain-Based Learning