OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

รู้จักสมองวัยรุ่น รู้จักลูกวัยรุ่น

2613

พ่อแม่มีบทบาทสำคัญต่อการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาวัยรุ่น พ่อแม่จึงต้องเข้าใจก่อนว่า ลูกวัยรุ่นนั้นไม่เหมือนกับลูกเล็กๆ ที่พ่อแม่เคยดูแลในช่วงปฐมวัย


หากแต่ด้วยความเป็นวัยรุ่นซึ่งมีพัฒนาการเจริญเติบโตทั้งด้านสมองและร่างกายที่เป็นเฉพาะแบบของวัยรุ่นเองที่ไม่เหมือนทั้งเด็กและผู้ใหญ่ วัยรุ่นต่างเพศก็ต่างมีธรรมชาติสมองและร่างกายที่แตกต่างกัน การเลี้ยงดูและการส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับลูกวัยรุ่นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่พ่อแม่จะต้องเข้าใจ “ธรรมชาติสมอง และธรรมชาติพัฒนาการวัยรุ่น”


มัลติมีเดียอื่นๆ

สนามเด็กเล่น OKMD

สนามเด็กเล่น OKMD

สนามเด็กเล่นที่ใช้หลักการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง หรือ Brain - based Learning (BBL) มาออกแบบและสร้างขึ้นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการและทักษะการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยถึง 9 ขวบ
เด็กกับเทคโนโลยี ความพอดีอยู่ทีไหน

เด็กกับเทคโนโลยี ความพอดีอยู่ทีไหน

เมื่อเทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและมีบทบาทมากขึ้น จะทำอย่างไรให้เด็กๆ ใช้เทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทัน และชาญฉลาด
ทิศทางใหม่ของการจัดการเรียนรู้

ทิศทางใหม่ของการจัดการเรียนรู้

ทำความรู้จัก เข้าใจแนวทางจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ ร่วมวิเคราะห์ สร้างสรรค์คำตอบให้กับการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 เพื่อนำไปใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม

Brain-Based Learning