OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

มัลติมีเดีย

การเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง คือการเรียนรู้ตามธรรมดา ธรรมชาติที่ถูกต้อง เหมาะสม สอดคล้องกับโครงสร้างและการทำงานของสมองทุกช่วงอายุ
การเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของเด็กเล็กจะต้องเรียนจากของจริงที่สัมผัสได้ไปสู่สัญลักษณ์
เด็กเรียนรู้จากภาษากาย ภาษาพูด ไปสู่ภาษาเขียน
ศิลปะเด็กไม่เน้นความเหมือน แต่เน้นการแสดงออก ถ่ายทอดสิ่งที่คิด
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 และการเคลื่อนไหวร่างกาย ช่วยให้เด็กเรียนรู้ได้ดีมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงควบคู่กันไป
เมื่อเด็กประสบความสำเร็จในการแก้ปัญหาด้วยตนเองจะเกิดกำลังใจ สมองจะหลั่งสารแห่งความสุข (endorphin)
สมองเรียนรู้ด้วยความเข้าใจมากกว่าการท่องจำ
เด็กต้องได้เรียนรู้จากการลองผิดลองถูก ได้ลงมือทำเองผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 ยิ่งผ่านการ ยิ่งเชี่ยวชาญ

Pages: Prev. 1 2 3 4 5 Next

Brain-Based Learning