OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

มัลติมีเดีย

สมองมีลำดับขั้นในการเรียนรู้ การเรียนรู้ที่ข้ามขั้นจะทำให้เด็กขาดความเข้าใจ
สมองเรียนรู้ได้แบบตั้งใจเมื่อถูกบังคับ และเรียนรู้ได้แบบไม่ตั้งใจเมื่ออารมณ์ดีและมีความสนใจในสิ่งนั้น
ก่อนการเรียนรู้ของเด็ก ต้องเปิด สมองส่วนอารมณ์ ด้วยกิจกรรมที่ให้ความสุข สนุกสนาน
สมองเรียนรู้ได้ดีเมื่อมีความพร้อมอะไรบ้าง สมองเรียนรู้ได้ดีเมื่อมีความพร้อมครบทั้ง 3 ด้าน คือ ความพร้อมด้านอารมณ์ ด้านความรู้ และพัฒนาการด้านโครงสร้างและการทำงานของสมองซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปตามวัย
สมองเป็นอวัยวะที่ต้องการอาหารกายและอาหารใจในสัดส่วนที่ถูกต้อง เหมาะสมตามช่วงอายุ

Pages: Prev. 1 2 3 4 5

Brain-Based Learning