OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

วัยรุ่น รู้จักตนเอง

2553

ในขณะที่เด็กก้าวเข้าสู่วัยรุ่น สมองของเขากำลังมีการเติบโตและเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลต่อความคิดและพฤติกรรม กระบวนการพัฒนาสมองวัยรุ่นต้องเข้าใจส่วนประกอบที่แตกต่างกันในสมองของวัยรุ่น การจัดสภาพแวดล้อมมีอิทธิพลต่อกิจกรรม


การคิดและความรู้สึกนึกคิด ที่จะส่งผลให้เซลล์ประสาทที่ได้รับการกระตุ้นประสบการณ์เติบโตและแข็งแรง ดังนั้นจึงจำเป็นที่วัยรุ่นต้องเข้าใจ รู้จักความต้องการและความสนใจของตนเองเพื่อให้สามารถหาแนวทางที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างเหมาะสม


มัลติมีเดียอื่นๆ

สนามเด็กเล่น OKMD

สนามเด็กเล่น OKMD

สนามเด็กเล่นที่ใช้หลักการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง หรือ Brain - based Learning (BBL) มาออกแบบและสร้างขึ้นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการและทักษะการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยถึง 9 ขวบ
เด็กกับเทคโนโลยี ความพอดีอยู่ทีไหน

เด็กกับเทคโนโลยี ความพอดีอยู่ทีไหน

เมื่อเทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและมีบทบาทมากขึ้น จะทำอย่างไรให้เด็กๆ ใช้เทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทัน และชาญฉลาด
ทิศทางใหม่ของการจัดการเรียนรู้

ทิศทางใหม่ของการจัดการเรียนรู้

ทำความรู้จัก เข้าใจแนวทางจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ ร่วมวิเคราะห์ สร้างสรรค์คำตอบให้กับการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 เพื่อนำไปใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม

Brain-Based Learning