OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ของเล่นของลูก

1590

สมองดีสร้างได้ ... รายการที่นำคุณพ่อคุณแม่และครูผู้มีส่วนในการจัดประสบการณ์ให้เด็กปฐมวัยมารู้จักกับหลักการจัดการเรียนรู้ตามพัฒนาการโครงสร้างและการทำงานของสมอง เอื้อให้เด็กได้เรียนรู้อย่างมีความสุข สนุกสนาน และเติบโตสมวัยตามพัฒนาการครบทุกด้าน พร้อมสำหรับการเรียนรู้ในขั้นที่สูงขึ้นไป


สื่อการเรียนรู้มีความสำคัญต่อการจัดการเรียนรู้ของสมอง สมองเด็กเริ่มเรียนรู้จากสิ่งที่เป็นรูปธรรมสัมผัสได้ ไปสู่สิ่งที่เป็นนามธรรม ดังนั้นของเล่นที่ส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้ของเด็กจึงควรเน้นให้เกิดการเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทุกช่องทาง ส่งเสริมการเคลื่อนไหวที่ช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ มัดเล็ก และการสอดประสานกันของการใช้อวัยวะต่างๆ ในการเคลื่อนไหว ของเล่นจากธรรมชาติใกล้ตัวจึงนับเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับวัยเริ่มเรียนรู้

มัลติมีเดียอื่นๆ

สนามเด็กเล่น OKMD

สนามเด็กเล่น OKMD

สนามเด็กเล่นที่ใช้หลักการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง หรือ Brain - based Learning (BBL) มาออกแบบและสร้างขึ้นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการและทักษะการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยถึง 9 ขวบ
เด็กกับเทคโนโลยี ความพอดีอยู่ทีไหน

เด็กกับเทคโนโลยี ความพอดีอยู่ทีไหน

เมื่อเทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและมีบทบาทมากขึ้น จะทำอย่างไรให้เด็กๆ ใช้เทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทัน และชาญฉลาด
ทิศทางใหม่ของการจัดการเรียนรู้

ทิศทางใหม่ของการจัดการเรียนรู้

ทำความรู้จัก เข้าใจแนวทางจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ ร่วมวิเคราะห์ สร้างสรรค์คำตอบให้กับการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 เพื่อนำไปใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม

Brain-Based Learning