มหกรรมความรู้ "OKMD Knowledge Festival"

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (สบร.) หรือ OKMD เป็นองค์การมหาชนในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี มีภารกิจและบทบาทในการพัฒนาองค์ความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญาของประชาชนผ่านกระบวนการเรียนรู้สาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นแหล่งให้บริการความรู้การจัดระบบการเรียนรู้ การสร้างนวัตกรรมองค์ความรู้รูปแบบใหม่ ตลอดจนการส่งเสริมเครือข่ายเพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายในการสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้


OKMD Knowledge Festival

OKMD ได้จัดงาน มหกรรมความรู้
OKMD Knowledge Festival
ขึ้นในทุกปี ตั้งแต่ปี 2555 ถึงปัจจุบัน เพื่อกระตุกต่อมคิดและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่คนไทย โดยเฉพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่ ให้ตระหนักถึงความจำเป็นของความรู้และความคิดสร้างสรรค์ ในการพัฒนาตนเองและการประกอบอาชีพ เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่มและยกระดับคุณภาพชีวิต โดยใช้แนวคิด "ความรู้คือโอกาส : Knowledge is Opportunity " ซึ่งเป็นเวทีที่รวบรวมองค์ความรู้ในด้านต่างๆ และกิจกรรมความรู้ใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมไทย อันจะกระตุ้นให้คนไทยได้ตระหนักถึงคุณค่าของความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความคิดสร้างสรรค์ อันจะนำไปสู่การพัฒนาตนเองและประเทศชาติได้ต่อไปมหกรรมความรู้ OKMD Knowledge Festival
หลักการและเหตุผล